Blog

Tìm hiểu về IELTS – Learn about IELTS

(English below)

Tìm hiểu về IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư trên khắp thế giới. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần cao phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung – Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra giúp bạn được chú ý bởi các nhà tuyển dụng, trường đại học và cơ quan nhập cư.

IELTS là bài kiểm tra giúp bạn di chuyển.

IELTS là bài kiểm tra đưa bạn đến đó.

Tags: IELTS

 


 

Learn about IELTS

The IELTS, or International English Language Testing System, is a test that measures your English language skills. It is used by universities, employers, and immigration authorities around the world. The IELTS test has two versions: the Academic version and the General Training version.

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that require one.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is the most popular high-stakes English language test in the world. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country

IELTS is the test that gets you noticed by employers, universities and immigration authorities.

IELTS is the test that gets you moving.

IELTS is the test that gets you there.