Blog

Chứng chỉ ielt – IELT certificate

(English below)

Chứng chỉ ielt

Giấy chứng nhận IELT rất quan trọng đối với những người muốn học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Đó là bằng chứng về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Thử nghiệm IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Có hai loại bài kiểm tra IELTS:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người di cư đến Úc, Canada và New Zealand, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

Chứng chỉ IELTS có thể được lấy bằng cách làm bài kiểm tra IELTS.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC. Theo một báo cáo của Hội đồng Anh, trung bình 2,9 triệu ứng viên đã làm bài kiểm tra IELTS vào năm 2016 – đó là khoảng một ứng cử viên cứ sau 13 giây.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho giáo dục, nhập cư và việc làm ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên, như Vương quốc Anh, Mỹ, Úc, New Zealand và Canada. Ở các quốc gia này, IELTS cũng được sử dụng rộng rãi bởi những người nói tiếng Anh không phải là người bản địa để nộp đơn vào trường đại học.

Bài kiểm tra có hai phiên bản, phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn đăng ký vào các trường đại học và các tổ chức giáo dục đại học khác, và phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các phần nói và viết là khác nhau cho các phiên bản đào tạo học thuật và chung. Trong phần nói học thuật, các ứng cử viên được phỏng vấn bởi một giám khảo. Trong phần Phát biểu đào tạo chung, các ứng cử viên có một cuộc trò chuyện với một ứng cử viên hoặc ứng cử viên khác.

Các phần viết là khác nhau cho các phiên bản đào tạo học thuật và chung. Trong phần viết học thuật, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Trong phần Viết đào tạo chung, các ứng cử viên được yêu cầu viết thư hoặc báo cáo, hoặc để đáp ứng các nhiệm vụ liên quan đến nơi làm việc.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Phần nói có thể được thực hiện trong cùng một ngày, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

Các ứng cử viên nhận được điểm ban nhạc cho mỗi phần và điểm số ban nhạc tổng thể. Điểm số của dải nằm trong khoảng từ 1 (thấp nhất) đến 9 (cao nhất).

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia trên toàn thế giới công nhận.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác.

IELTS là bài kiểm tra đặt tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh. Đó là lý do tại sao hơn 3 triệu người lấy nó mỗi năm.

IELTS là:

– Bài kiểm tra được các trường đại học và cao đẳng chấp nhận rộng rãi nhất

– Bài kiểm tra được sử dụng rộng rãi nhất bởi các nhà tuyển dụng

– Bài kiểm tra được các cơ quan nhập cư sử dụng rộng rãi nhất

IELTS là bài kiểm tra mang đến cho bạn cơ hội thành công tốt nhất.

IELTS là bài kiểm tra được các trường đại học và cao đẳng chấp nhận rộng rãi nhất

Có hơn 10.000 trường đại học và cao đẳng chấp nhận IELTS. Đó là nhiều hơn bất kỳ bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh nào khác.

IELTS là bài kiểm tra được sử dụng rộng rãi nhất bởi các nhà tuyển dụng

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia trên toàn thế giới công nhận.

IELTS là bài kiểm tra được sử dụng rộng rãi nhất bởi các cơ quan nhập cư

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các cơ quan nhập cư ở Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

IELTS là bài kiểm tra mang lại cho bạn cơ hội thành công tốt nhất

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đó là bài kiểm tra đặt tiêu chuẩn cho trình độ tiếng Anh. Đó là lý do tại sao hơn 3 triệu người lấy nó mỗi năm.

IELTS là bài kiểm tra được các trường đại học và cao đẳng chấp nhận rộng rãi nhất, được sử dụng rộng rãi nhất bởi các nhà tuyển dụng và được các cơ quan nhập cư sử dụng rộng rãi nhất.

IELTS là bài kiểm tra mang đến cho bạn cơ hội thành công tốt nhất.

Tags: IELTS

 


 

IELT certificate

IELT certificate is very important for those who want to study or work in an English-speaking country. It is evidence of your ability to communicate in English. The IELTS test is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

There are two types of IELTS tests:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those migrating to Australia, Canada and New Zealand, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

IELTS certificate can be obtained by taking the IELTS test.

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc. According to a report by the British Council, an average of 2.9 million candidates took the IELTS test in 2016 – that is approximately one candidate every 13 seconds.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for education, immigration and employment in countries where English is the first language, such as the UK, the US, Australia, New Zealand and Canada. In these countries, IELTS is also widely used by non-native English speakers to apply to university.

The test has two versions, the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is intended for those who want to enroll in universities and other institutions of higher education, and the General Training Version is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The Speaking and Writing sections are different for the Academic and General Training versions. In the Academic Speaking section, candidates are interviewed by an examiner. In the General Training Speaking section, candidates have a conversation with another candidate or candidates.

The Writing sections are different for the Academic and General Training versions. In the Academic Writing section, candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. In the General Training Writing section, candidates are asked to write letters or reports, or to respond to workplace-related tasks.

IELTS is a paper-based test, with four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading and Writing sections are done in one sitting. The Speaking section can be done on the same day, or up to seven days before or after the other sections.

Candidates receive a band score for each section, and an overall band score. The band scores range from 1 (the lowest) to 9 (the highest).

IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries worldwide.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places.

IELTS is the test that sets the standard for English language proficiency. That’s why over 3 million people take it each year.

IELTS is:

– the test that is most widely accepted by universities and colleges

– the test that is most widely used by employers

– the test that is most widely used by immigration authorities

IELTS is the test that gives you the best chance of success.

IELTS is the test that is most widely accepted by universities and colleges

There are over 10,000 universities and colleges that accept IELTS. That’s more than any other English language test.

IELTS is the test that is most widely used by employers

IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries worldwide.

IELTS is the test that is most widely used by immigration authorities

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by immigration authorities in Australia, Canada, New Zealand and the UK.

IELTS is the test that gives you the best chance of success

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that sets the standard for English language proficiency. That’s why over 3 million people take it each year.

IELTS is the test that is most widely accepted by universities and colleges, most widely used by employers and most widely used by immigration authorities.

IELTS is the test that gives you the best chance of success.