Blog

Kết quả IELTS có lúc mấy giờ – What time does the IELTS results sometimes

(English below)

Kết quả IELTS có lúc mấy giờ

đi ra ngoài

Kết quả IELTS đôi khi ra mắt lúc mấy giờ?

Kết quả IELTS đôi khi xuất hiện vào các thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia và trung tâm thử nghiệm.

Hầu hết thời gian, kết quả IELTS được phát hành trong vòng 13 ngày kể từ ngày thi thử. Tuy nhiên, đôi khi kết quả có thể mất nhiều thời gian hơn để được phát hành.

Có một số lý do tại sao kết quả IELTS có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để được phát hành. Một lý do có thể là trung tâm thi thử đang chờ đợi nhiều kết quả sẽ đến trước khi họ có thể giải phóng kết quả. Một lý do khác có thể là có một vấn đề với bài kiểm tra, chẳng hạn như cắt điện, điều đó có nghĩa là bài kiểm tra không thể hoàn thành.

Nếu bạn lo lắng về kết quả IELTS của mình, bạn có thể liên hệ với trung tâm thi thử để tìm hiểu những gì đang mất quá lâu. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng trung tâm thi thử không bắt buộc phải phát hành kết quả sớm cho bạn.

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ biết rằng sự chờ đợi có thể đau đớn. Bạn có thể đã bắt đầu chuẩn bị cho các bước tiếp theo của mình, cho dù đó là xin việc hoặc bắt đầu học tập, nhưng bạn không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi bạn có kết quả của mình.

Nếu bạn đang chờ kết quả IELTS của mình, có một vài điều bạn có thể làm để vượt qua thời gian:

-Đọc trong bài kiểm tra IELTS. Có rất nhiều tài nguyên có sẵn trực tuyến và trong các thư viện. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn hiểu bài kiểm tra tốt hơn mà còn giúp bạn chuẩn bị cho nỗ lực tiếp theo của bạn.

-Talk cho những người đã làm bài kiểm tra IELTS. Họ sẽ có thể tư vấn cho bạn những gì mong đợi và làm thế nào để chuẩn bị.

-Sử dụng thời gian để cải thiện tiếng Anh của bạn. Nếu bạn không hài lòng với điểm số của mình, đây là cơ hội hoàn hảo để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn. Có nhiều tài nguyên có sẵn trực tuyến và trong các thư viện.

-Các bạn bận rộn. Nếu bạn đang tìm thấy sự chờ đợi quá khó khăn, hãy cố gắng giữ cho mình bị chiếm đóng với những thứ khác. Điều này sẽ giúp thời gian trôi qua nhanh hơn.

Việc chờ đợi kết quả của IELTS có thể khó khăn, nhưng cố gắng duy trì tích cực. Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể lấy lại bài kiểm tra nếu bạn không hài lòng với điểm số của mình.

Tags: IELTS

 


 

What time does the IELTS results sometimes

come out

What time does the IELTS results sometimes come out?

The IELTS results sometimes come out at different times, depending on the country and test center.

Most of the time, IELTS results are released within 13 days of the test date. However, sometimes the results can take longer to be released.

There are a number of reasons why the IELTS results might take longer than usual to be released. One reason could be that the test centre is waiting for more results to come in before they can release the results. Another reason could be that there was a problem with the test, such as a power cut, which meant that the test could not be completed.

If you are worried about your IELTS results, you can contact the test centre to find out what is taking so long. However, you should remember that the test centre is not obliged to release the results to you early.

If you have taken the IELTS test, you will know that the waiting can be agonising. You may have already started to prepare for your next steps, whether that is applying for a job or starting your studies, but you cannot do anything until you have your results.

If you are waiting for your IELTS results, there are a few things you can do to pass the time:

-Read up on the IELTS test. There are a lot of resources available online and in libraries. This will not only help you to understand the test better, but it will also help you to prepare for your next attempt.

-Talk to people who have already taken the IELTS test. They will be able to advise you on what to expect and how to prepare.

-Use the time to improve your English. If you are not happy with your score, this is the perfect opportunity to improve your language skills. There are many resources available online and in libraries.

-Keep yourself busy. If you are finding the wait too difficult, try to keep yourself occupied with other things. This will help the time to pass more quickly.

The waiting for IELTS results can be tough, but try to stay positive. Remember that you can always retake the test if you are not happy with your score.