Blog

Luyện thi tiếng anh IELTS – IELTS English Exam Preparation

(English below)

Luyện thi tiếng anh IELTS

Chuẩn bị bài kiểm tra tiếng Anh IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ, những người cần thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của họ cho mục đích học tập, chuyên nghiệp hoặc nhập cư.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS: phiên bản học thuật, cho những người muốn học ở cấp đại học và phiên bản đào tạo chung, cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần thể hiện kỹ năng tiếng Anh của họ cho mục đích công việc.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc do máy tính phân phối, với bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra dài 2 giờ 45 phút và kết quả được báo cáo theo thang điểm 9, với điểm số từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Nếu bạn có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần phải thực hiện một số chuẩn bị kiểm tra để đảm bảo bạn có được điểm số bạn cần. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên hàng đầu để chuẩn bị kỳ thi tiếng Anh IELTS.

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi tiếng Anh IELTS? Nếu vậy, sau đó bạn sẽ cần thực hiện một số chuẩn bị để đảm bảo bạn có được điểm số bạn cần.

Có một vài cách khác nhau để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh IELTS. Đầu tiên, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn hiểu định dạng của bài kiểm tra. Bài kiểm tra tiếng Anh của IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị một số điểm nhất định và bạn sẽ cần phải có một số điểm nhất định để vượt qua bài kiểm tra.

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin về kỳ thi tiếng Anh IELTS trực tuyến. Ngoài ra còn có một số sách và các tài nguyên khác có thể giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi.

Một khi bạn hiểu định dạng của kỳ thi, bạn sẽ cần bắt đầu thực hành. Bạn có thể tìm thấy các bài kiểm tra thực hành trực tuyến, hoặc bạn có thể mua một cuốn sách kiểm tra thực hành. Ngoài ra còn có một số trang web cung cấp các câu hỏi thực hành.

Ngoài việc luyện tập, bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn quen thuộc với tài liệu bạn sẽ được kiểm tra. Bài kiểm tra tiếng Anh IELTS bao gồm một loạt các chủ đề, vì vậy bạn sẽ cần đảm bảo bạn biết điều gì đó về tất cả chúng. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các chủ đề được đề cập trên trang web tiếng Anh của IELTS.

Khi bạn đã thực hiện tất cả những điều này, bạn nên sẵn sàng tham gia kỳ thi tiếng Anh IELTS. Chỉ cần nhớ thư giãn và làm hết sức mình. Nếu bạn chuẩn bị đúng cách, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi vượt qua kỳ thi.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

IELTS English Exam Preparation

IELTS English Exam Preparation

IELTS, or the International English Language Testing System, is an English language proficiency test for non-native English speakers who need to demonstrate their English language skills for academic, professional, or immigration purposes.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is the world’s most popular English language test, with over 3 million tests taken in the past year.

There are two versions of the IELTS test: the Academic version, for those who want to study at university level, and the General Training version, for those who want to migrate to an English-speaking country or who need to demonstrate their English language skills for work purposes.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, with four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The test is 2 hours and 45 minutes long, and results are reported on a 9-band scale, with scores ranging from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

If you’re planning to take the IELTS test, you’ll need to do some exam preparation to make sure you get the score you need. In this article, we’ll give you some top tips for IELTS English exam preparation.

Are you planning to take the IELTS English exam? If so, then you’ll need to do some preparation to make sure you get the score you need.

There are a few different ways to prepare for the IELTS English exam. First, you’ll need to make sure you understand the format of the exam. The IELTS English exam is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a certain number of points, and you’ll need to get a certain number of points to pass the exam.

You can find a lot of information about the IELTS English exam online. There are also a number of books and other resources that can help you prepare for the exam.

Once you understand the format of the exam, you’ll need to start practicing. You can find practice tests online, or you can buy a book of practice tests. There are also a number of websites that offer practice questions.

In addition to practicing, you’ll also need to make sure you’re familiar with the material you’ll be tested on. The IELTS English exam covers a wide range of topics, so you’ll need to make sure you know something about all of them. You can find a list of the topics covered on the IELTS English website.

Once you’ve done all of this, you should be ready to take the IELTS English exam. Just remember to relax and do your best. If you prepare properly, you should have no problem passing the exam.