Blog

Từ vựng aptis – APTIS vocabulary

(English below)

Từ vựng aptis

Aptis là một bài kiểm tra tiếng Anh dựa trên máy tính có thể được sử dụng cho cả mục đích học tập và chung. Nó được thiết kế để đo lường khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh ở cấp độ tương đương với cấp độ CEFR B2.

Bài kiểm tra từ vựng Aptis là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Nó được thiết kế để đo lường khả năng sử dụng một loạt các từ vựng của bạn. thi thử được chia thành hai phần: Phần đầu tiên là thi thử trắc nghiệm và phần thứ hai là bài kiểm tra viết.

Bài kiểm tra trắc nghiệm bao gồm 40 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có bốn lựa chọn. Bạn phải chọn tùy chọn hoàn thành tốt nhất câu.

Bài kiểm tra viết bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn không quá 150 từ. Trong nhiệm vụ thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo không quá 250 từ.

Nhiệm vụ 1 – Bài luận ngắn

Bạn sẽ được đưa ra một chủ đề và một câu hỏi. Bạn sẽ phải viết một bài luận để trả lời câu hỏi. Bạn nên dành không quá 20 phút cho nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 2 – Báo cáo

Bạn sẽ được cung cấp hai mẩu thông tin. Bạn sẽ phải viết một báo cáo về thông tin. Bạn nên dành không quá 30 phút cho nhiệm vụ này.

Bài kiểm tra từ vựng Aptis là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Nó được thiết kế để đo lường khả năng sử dụng một loạt các từ vựng của bạn. thi thử được chia thành hai phần: Phần đầu tiên là thi thử trắc nghiệm và phần thứ hai là bài kiểm tra viết.

Bài kiểm tra trắc nghiệm bao gồm 40 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có bốn lựa chọn. Bạn phải chọn tùy chọn hoàn thành tốt nhất câu.

Bài kiểm tra viết bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn không quá 150 từ. Trong nhiệm vụ thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo không quá 250 từ.

Nhiệm vụ 1 – Bài luận ngắn

Bạn sẽ được đưa ra một chủ đề và một câu hỏi. Bạn sẽ phải viết một bài luận để trả lời câu hỏi. Bạn nên dành không quá 20 phút cho nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 2 – Báo cáo

Bạn sẽ được cung cấp hai mẩu thông tin. Bạn sẽ phải viết một báo cáo về thông tin. Bạn nên dành không quá 30 phút cho nhiệm vụ này.

Tags: IELTS

 


 

APTIS vocabulary

APTIS is a computer-based test of English that can be used for both academic and general purposes. It is designed to measure the ability to use and understand English at a level that is equivalent to the CEFR B2 level.

The APTIS vocabulary test is an important part of the IELTS exam. It is designed to measure your ability to use a wide range of vocabulary. The test is divided into two parts: the first part is a multiple-choice test, and the second part is a writing test.

The multiple-choice test consists of 40 questions. Each question has four options. You must select the option that best completes the sentence.

The writing test consists of two tasks. In the first task, you will be asked to write a short essay of no more than 150 words. In the second task, you will be asked to write a report of no more than 250 words.

Task 1 – Short Essay

You will be given a topic and a question. You will have to write an essay in response to the question. You should spend no more than 20 minutes on this task.

Task 2 – Report

You will be given two pieces of information. You will have to write a report on the information. You should spend no more than 30 minutes on this task.

The APTIS vocabulary test is an important part of the IELTS exam. It is designed to measure your ability to use a wide range of vocabulary. The test is divided into two parts: the first part is a multiple-choice test, and the second part is a writing test.

The multiple-choice test consists of 40 questions. Each question has four options. You must select the option that best completes the sentence.

The writing test consists of two tasks. In the first task, you will be asked to write a short essay of no more than 150 words. In the second task, you will be asked to write a report of no more than 250 words.

Task 1 – Short Essay

You will be given a topic and a question. You will have to write an essay in response to the question. You should spend no more than 20 minutes on this task.

Task 2 – Report

You will be given two pieces of information. You will have to write a report on the information. You should spend no more than 30 minutes on this task.