Blog

Tự dạy tiếng anh cho trẻ tại nhà – self -teaching English for children at home

(English below)

Tự dạy tiếng anh cho trẻ tại nhà

Tiếng Anh tự giảng dạy cho trẻ em ở nhà

Hướng dẫn cho cha mẹ

Trong thế giới ngày nay, ngày càng có nhiều trẻ em lớn lên song ngữ. Với toàn cầu hóa, việc trẻ em học tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng để có thể cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.

Có nhiều cách để giới thiệu trẻ em về ngôn ngữ tiếng Anh. Một phương pháp phổ biến là tự dạy. Tự dạy là một cách tuyệt vời để trẻ học tiếng Anh theo thời gian của riêng chúng, theo tốc độ của riêng chúng.

Có nhiều tài nguyên có sẵn để tự dạy tiếng Anh cho trẻ em. Có sách, trang web, ứng dụng, và nhiều hơn nữa. Một bộ sách nổi tiếng là sê -ri “Hello World” của Houghton Mifflin Harcourt. Sê -ri này có các nhân vật nói các ngôn ngữ khác nhau và dạy trẻ những cụm từ đơn giản bằng tiếng Anh.

Một nguồn tài nguyên tuyệt vời khác để tự dạy tiếng Anh cho trẻ em là trang web, “Tiếng Anh cho trẻ em”. Trang web này cung cấp các trò chơi, hoạt động và bài học cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Một lợi thế của việc tự dạy tiếng Anh đối với trẻ em là nó có thể được thực hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Không cần phải lên lịch các lớp học hoặc tìm một gia sư. Trẻ em có thể học tiếng Anh theo thời gian của riêng mình, theo tốc độ của riêng chúng.

Một lợi thế khác của việc tự dạy tiếng Anh đối với trẻ em là nó thường phải chăng hơn so với các phương pháp khác. Các lớp học và gia sư có thể đắt tiền. Với việc tự giảng dạy, không có chi phí bổ sung.

Có một vài điều cần ghi nhớ khi tự dạy tiếng Anh cho trẻ em. Đầu tiên, điều quan trọng là tìm các tài liệu phù hợp với tuổi và trình độ của trẻ. Thứ hai, điều quan trọng là phải kiên nhẫn. Học một ngôn ngữ mới có thể gây khó chịu, vì vậy điều quan trọng là khuyến khích trẻ và ca ngợi sự tiến bộ của chúng.

Tiếng Anh tự giảng dạy cho trẻ em là một cách tuyệt vời để chúng học ngôn ngữ theo thời gian của riêng họ, theo tốc độ của riêng họ. Với việc tự giảng dạy, không có chi phí bổ sung và nó có thể được thực hiện ở bất cứ đâu.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

self -teaching English for children at home

Self-teaching English for children at home

A guide for parents

In today’s world, more and more children are growing up bilingual. With globalization, it’s becoming increasingly important for children to learn English at an early age so that they can compete in a global economy.

There are many ways to introduce children to the English language. One popular method is self-teaching. Self-teaching is a great way for children to learn English on their own time, at their own pace.

There are many resources available for self-teaching English to children. There are books, websites, apps, and more. One popular book series is the “Hello World” series by Houghton Mifflin Harcourt. This series features characters who speak different languages and teaches children simple phrases in English.

Another great resource for self-teaching English to children is the website, “English for Kids.” This website offers games, activities, and lessons for children of all ages.

One advantage of self-teaching English to children is that it can be done at any time and anywhere. There is no need to schedule classes or find a tutor. Children can learn English on their own time, at their own pace.

Another advantage of self-teaching English to children is that it’s often more affordable than other methods. Classes and tutors can be expensive. With self-teaching, there are no extra costs.

There are a few things to keep in mind when self-teaching English to children. First, it’s important to find materials that are appropriate for the child’s age and level. Second, it’s important to be patient. Learning a new language can be frustrating, so it’s important to encourage the child and praise their progress.

Self-teaching English to children is a great way for them to learn the language on their own time, at their own pace. With self-teaching, there are no extra costs and it can be done anywhere.