Blog

Trung tâm tiếng anh luyện thi IELTS – IELTS test center

(English below)

Trung tâm tiếng anh luyện thi IELTS

Trung tâm kiểm tra IELTS

Tìm Trung tâm thử nghiệm IELTS gần nhất và bắt đầu trên hành trình thành công của bạn!

Cho dù bạn đang muốn đi du học hay chuyển đến một quốc gia mới để làm việc, bài kiểm tra IELTS là một bước thiết yếu trong hành trình của bạn. Nhưng với rất nhiều trung tâm thử nghiệm trên khắp thế giới, có thể khó khăn để biết bắt đầu từ đâu.

Đó là nơi chúng tôi đến. Công cụ tìm kiếm trung tâm thử nghiệm IELTS của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy trung tâm thử nghiệm gần nhất cho bạn, vì vậy bạn có thể bắt đầu trên hành trình IELTS của mình càng sớm càng tốt.

Chỉ cần vào vị trí của bạn và chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Không có thời gian nào, bạn sẽ gần một bước gần với mục tiêu của mình.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học hoặc dạy nghề

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Để tìm Trung tâm kiểm tra IELTS gần nhất của bạn, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Tags: Tiếng Anh, luyện thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS test center

IELTS Test Center

Find the nearest IELTS test center and get started on your journey to success!

Whether you’re looking to study abroad or move to a new country for work, the IELTS test is an essential step in your journey. But with so many test centers around the world, it can be tough to know where to start.

That’s where we come in. Our IELTS test center search tool will help you find the nearest test center to you, so you can get started on your IELTS journey as soon as possible.

Just enter your location and we’ll do the rest. In no time at all, you’ll be one step closer to your goal.

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is accepted by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary or vocational education

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS test centers are located in over 140 countries around the world.

To find your nearest IELTS test center, please visit the IELTS website.