Blog

Trung tâm tiếng anh BC – English center BC

(English below)

Trung tâm tiếng anh BC

Chào mừng bạn đến Trung tâm Anh BC. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ tiếng Anh tại BC. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Chúng tôi cung cấp các lớp học, dạy kèm riêng và các khóa học trực tuyến. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các tài nguyên để giúp bạn học tiếng Anh.

Hội đồng Anh (BC) là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Một tổ chức từ thiện đã đăng ký: 209131 (Anh và xứ Wales) SC037733 (Scotland), Hội đồng Anh tạo ra kiến ​​thức và sự hiểu biết thân thiện giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Hội đồng Anh đã hoạt động hơn 75 năm và đã làm việc trong giảng dạy tiếng Anh (ELT) trong hơn 50 năm.

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các khóa học tiếng Anh tại các trung tâm tiếng Anh trên toàn thế giới. Các khóa học được thiết kế cho sinh viên ở mọi cấp độ, từ những người mới bắt đầu hoàn chỉnh đến những người cần cải thiện tiếng Anh cho mục đích học tập hoặc chuyên nghiệp.

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các khóa học cho các nhu cầu và cấp độ khác nhau. Ví dụ, các khóa học tiếng Anh nói chung giúp sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ của họ cho các tình huống hàng ngày, trong khi các khóa học tiếng Anh học thuật chuẩn bị cho sinh viên thành công trong một trường đại học nói tiếng Anh.

Ngoài một loạt các khóa học được cung cấp, Hội đồng Anh cũng cung cấp một số dịch vụ để giúp sinh viên học tập. Chúng bao gồm một thư viện tài nguyên trực tuyến, dịch vụ tư vấn của sinh viên và một loạt các sự kiện và hoạt động.

Hội đồng Anh cam kết cung cấp giảng dạy tiếng Anh chất lượng cao và tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của những người chúng tôi làm việc cùng.

Tags: Tiếng Anh, BC, IELTS

 


 

English center BC

Welcome to English center BC. We are a leading provider of English language services in BC. We offer a wide range of services to help you improve your English language skills. We offer classes, private tutoring, and online courses. We also offer a wide range of resources to help you learn English.

The British Council (BC) is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland), the British Council creates friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. The British Council has been in operation for over 75 years, and has been working in English language teaching (ELT) for over 50 years.

The British Council offers a wide range of English language courses at its English language centres around the world. The courses are designed for students of all levels, from complete beginners to those who need to improve their English for academic or professional purposes.

The British Council offers a variety of courses for different needs and levels. For example, the General English courses help students to develop their language skills for everyday situations, while the Academic English courses prepare students for success in an English-speaking university.

In addition to the wide range of courses on offer, the British Council also provides a number of services to help students with their studies. These include an online library of resources, a student advice service, and a range of events and activities.

The British Council is committed to providing high-quality English language teaching and to making a positive difference in the lives of the people we work with.