Blog

Trung tâm anh ngữ british council – British Council English Center

(English below)

Trung tâm anh ngữ british council

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi đang ở trên mặt đất ở sáu lục địa và hơn 100 quốc gia, mang đến cơ hội quốc tế vào cuộc sống, mỗi ngày.

Mục đích của chúng tôi là xây dựng các kết nối, sự hiểu biết và tin tưởng giữa mọi người trên thế giới để hỗ trợ cho lợi ích của Vương quốc Anh.

Chúng tôi làm việc trong nghệ thuật, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh để tạo cơ hội quốc tế cho người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác và xây dựng niềm tin giữa họ.

Học tiếng Anh tại Hội đồng Anh là một kinh nghiệm không giống ai. Với các cơ sở đẳng cấp thế giới và các giáo viên có kinh nghiệm, Hội đồng Anh cung cấp môi trường hoàn hảo cho sinh viên để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các khóa học phù hợp với tất cả các cấp tiếng Anh, từ người mới bắt đầu đến nâng cao. Cho dù bạn muốn học tiếng Anh cho cuộc trò chuyện hàng ngày hoặc chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng, Hội đồng Anh có một khóa học để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Hội đồng Anh cũng cung cấp một loạt các hoạt động ngoại khóa để giúp sinh viên tận dụng tối đa thời gian của họ ở Anh. Từ các chuyến đi đến nhà hát và bảo tàng đến những ngày đi chơi ở nông thôn, có một cái gì đó cho mọi người thưởng thức.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học tiếng Anh sẽ giúp bạn đạt được tiềm năng đầy đủ của mình, Hội đồng Anh là nơi hoàn hảo để bắt đầu.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council English Center

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We are on the ground in six continents and over 100 countries, bringing international opportunity to life, every day.

Our purpose is to build connections, understanding and trust between people around the world in support of UK interests.

We work in the arts, education and the English language to create international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them.

Learning English at the British Council is an experience like no other. With its world-class facilities and experienced teachers, the British Council provides the perfect environment for students to improve their English language skills.

The British Council offers a wide range of courses to suit all levels of English, from beginner to advanced. Whether you want to learn English for everyday conversation or prepare for an important exam, the British Council has a course to help you achieve your goals.

The British Council also offers a variety of extra-curricular activities to help students make the most of their time in the UK. From trips to the theatre and museums to days out in the countryside, there is something for everyone to enjoy.

If you are looking for an English language course that will help you reach your full potential, the British Council is the perfect place to start.