Blog

Trung tâm anh – British center

(English below)

Trung tâm anh

của việc học

Vương quốc Anh có một lịch sử lâu dài và phong phú về sự xuất sắc trong học tập. Trong nhiều thế kỷ, Vương quốc Anh là một trung tâm học tập cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Từ các trường đại học nổi tiếng thế giới của Oxford và Cambridge đến các tổ chức nghiên cứu tiên tiến của London, Vương quốc Anh cung cấp rất nhiều cơ hội học tập.

Cho dù bạn đang tìm cách học tập kinh doanh, nhân văn hay khoa học, Vương quốc Anh có một chương trình phù hợp với nhu cầu của bạn. Với danh tiếng xuất sắc, bằng cấp của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến ​​thức bạn cần để thành công trong lĩnh vực bạn chọn.

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc tại 112 quốc gia và 8.000 nhân viên của chúng tôi mỗi năm chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của họ về nghệ thuật, giáo dục, khoa học, thể thao và quản trị.

Hội đồng Anh là một tổ chức từ thiện đã đăng ký: 209131 (Anh và xứ Wales), SC037733 (Scotland).

Hội đồng Anh được thành lập vào năm 1934. Chúng tôi là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc tại 112 quốc gia và 8.000 nhân viên của chúng tôi mỗi năm chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của họ về nghệ thuật, giáo dục, khoa học, thể thao và quản trị.

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận và công việc của chúng tôi được tài trợ bởi chính phủ Anh. Chúng tôi cũng là một thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh.

Nhiệm vụ của Hội đồng Anh là xây dựng niềm tin giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác thông qua công việc của chúng tôi trong giáo dục, nghệ thuật, khoa học, thể thao, ngôn ngữ tiếng Anh và văn hóa.

Chúng tôi hợp tác với chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học, trường học, giáo viên, sinh viên và thanh niên ở Anh và hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Hội đồng Anh đã làm việc tại Pakistan từ năm 1948. Chúng tôi có văn phòng tại thành phố Karachi, Lahore và Islamabad.

Chúng tôi làm việc với chính phủ Pakistan, các trường đại học, doanh nghiệp, truyền thông và giới trẻ để xây dựng niềm tin giữa người dân Pakistan và Vương quốc Anh, và để tạo cơ hội hợp tác văn hóa và kinh tế.

Tags: IELTS

 


 

British center

of learning

The United Kingdom has a long and rich history of academic excellence. For centuries, the UK has been a center of learning for students from all over the world. From the world-renowned universities of Oxford and Cambridge to the cutting-edge research institutions of London, the UK offers a wealth of academic opportunities.

Whether you’re looking to study business, the humanities, or the sciences, the UK has a program to suit your needs. With a reputation for excellence, a UK degree is sure to give you the skills and knowledge you need to succeed in your chosen field.

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in 112 countries and our 8,000 staff a year share their experience and expertise in the arts, education, science, sport and governance.

The British Council is a registered charity: 209131 (England and Wales), SC037733 (Scotland).

The British Council was founded in 1934. We are the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in 112 countries and our 8,000 staff a year share their experience and expertise in the arts, education, science, sport and governance.

We are a non-profit organisation and our work is funded by the UK government. We are also a member of the British Commonwealth.

The British Council’s mission is to build trust between the people of the UK and other countries through our work in education, the arts, science, sport, English language and culture.

We work in partnership with governments, businesses, universities, schools, teachers, students and young people in the UK and in over 100 countries around the world.

The British Council has been working in Pakistan since 1948. We have offices in Karachi, Lahore and Islamabad.

We work with the Pakistani government, universities, businesses, the media and young people to build trust between the people of Pakistan and the UK, and to create opportunities for cultural and economic cooperation.