Blog

Tra kết quả thi IELTS – IELTS test results

(English below)

Tra kết quả thi IELTS

Kết quả kiểm tra của IELTS đã được đưa ra và chúng tôi có hoàn toàn hạ thấp cách diễn giải điểm của bạn. Ngoài ra, hãy tìm hiểu bài kiểm tra IELTS là gì, làm thế nào để chuẩn bị cho nó và những gì mong đợi trong ngày thử nghiệm.

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm có thể là 100.

Kết quả kiểm tra IELTS thường được phát hành trong vòng hai tuần sau khi làm bài kiểm tra. Để có được kết quả của bạn, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS và đăng nhập. Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể xem kết quả của mình trực tuyến.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có kế hoạch nộp đơn vào trường đại học hoặc cho một công việc đòi hỏi sự thành thạo tiếng Anh, bạn sẽ cần phải làm bài kiểm tra IELTS nếu kết quả của bạn hơn hai tuổi.

Kết quả kiểm tra IELTS được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, điều cần thiết là bạn phải có điểm số tốt trong bài kiểm tra IELTS.

Bài kiểm tra IELTS không dễ dàng, nhưng với một số chuẩn bị và thực hành, bạn có thể làm tốt. Để bắt đầu, hãy xem các mẹo của chúng tôi về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Bạn đã làm bài kiểm tra IELTS và bây giờ bạn muốn biết kết quả của bạn có ý nghĩa gì. Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo theo thang điểm 9, đi từ 0 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định.

Ở đây, một hướng dẫn nhanh để hiểu kết quả kiểm tra IELTS của bạn:

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Bạn có một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó một cách trôi chảy và chính xác trong tất cả các tình huống. Bạn có thể đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh ở cấp độ chuyên gia.

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Bạn có một lệnh rất tốt của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó một cách tự tin trong hầu hết các tình huống. Bạn có thể đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh ở một mức độ rất tốt.

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Bạn có một lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó một cách thành thạo trong hầu hết các tình huống. Bạn có thể đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh ở mức độ tốt.

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Bạn có một lệnh có thẩm quyền của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống. Bạn có thể đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh ở cấp độ có thẩm quyền.

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Bạn có một lệnh khiêm tốn của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó tối thiểu trong hầu hết các tình huống. Bạn có thể đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh ở cấp độ khiêm tốn.

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Bạn có một lệnh giới hạn của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó hầu như không trong một số tình huống. Bạn có thể đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh ở cấp độ hạn chế.

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Bạn có một mệnh lệnh cực kỳ hạn chế của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó rất khó khăn trong một số tình huống. Bạn có thể đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh ở cấp độ cực kỳ hạn chế.

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Bạn có một lệnh rất không liên tục của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó với khó khăn trong tất cả các tình huống. Bạn có thể đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh ở cấp độ rất không liên tục.

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

Bạn không có lệnh của ngôn ngữ tiếng Anh và không thể sử dụng nó trong mọi tình huống. Bạn không thể đọc, viết, nói hoặc nghe tiếng Anh.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả kiểm tra IELTS của mình, đừng lo lắng – có rất nhiều cách để cải thiện điểm số của bạn. Kiểm tra các mẹo của chúng tôi về cách cải thiện điểm IELTS của bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test results

IELTS test results are out and we have the full lowdown on how to interpret your score. Plus, find out what the IELTS test is, how to prepare for it, and what to expect on test day.

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total possible score of 100.

IELTS test results are usually released within two weeks of taking the test. To get your results, you’ll need to create an account on the IELTS website and login. Once you’re logged in, you’ll be able to view your results online.

IELTS test results are valid for two years. That means that if you’re planning on applying to university or for a job that requires English proficiency, you’ll need to take the IELTS test again if your results are more than two years old.

IELTS test results are used by universities and employers to assess your English language proficiency. If you’re planning on studying or working in an English-speaking country, it’s essential that you get a good score on the IELTS test.

The IELTS test is not easy, but with some preparation and practice, you can do well. To get started, check out our tips on how to prepare for the IELTS test.

You’ve taken the IELTS test and now you want to know what your results mean. IELTS test results are reported on a 9-band scale, which goes from 0 (non-user) to 9 (expert user). Each band represents a certain level of English language proficiency.

Here’s a quick guide to understanding your IELTS test results:

Band 9: Expert user

You have a full command of the English language and can use it fluently and accurately in all situations. You can read, write, speak and listen to English at an expert level.

Band 8: Very good user

You have a very good command of the English language and can use it confidently in most situations. You can read, write, speak and listen to English at a very good level.

Band 7: Good user

You have a good command of the English language and can use it competently in most situations. You can read, write, speak and listen to English at a good level.

Band 6: Competent user

You have a competent command of the English language and can use it effectively in most situations. You can read, write, speak and listen to English at a competent level.

Band 5: Modest user

You have a modest command of the English language and can use it minimally in most situations. You can read, write, speak and listen to English at a modest level.

Band 4: Limited user

You have a limited command of the English language and can use it barely in some situations. You can read, write, speak and listen to English at a limited level.

Band 3: Extremely limited user

You have an extremely limited command of the English language and can use it with great difficulty in some situations. You can read, write, speak and listen to English at an extremely limited level.

Band 2: Intermittent user

You have a very intermittent command of the English language and can use it with difficulty in all situations. You can read, write, speak and listen to English at a very intermittent level.

Band 1: Non-user

You have no command of the English language and cannot use it in any situation. You cannot read, write, speak or listen to English at all.

If you’re not happy with your IELTS test results, don’t worry – there are plenty of ways to improve your score. Check out our tips on how to improve your IELTS score.