Blog

Tra kết quả IELTS – Look up IELTS results

(English below)

Tra kết quả IELTS

Nếu bạn đang tìm kiếm kết quả IELTS của mình, đây là bài viết dành cho bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách tra cứu kết quả IELTS của bạn và phải làm gì nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào.

Chỉ cần làm theo các bước đơn giản này và bạn sẽ có kết quả IELTS của mình trong thời gian ngắn:

1. Truy cập trang web IELTS

2. Nhập số ứng cử viên và mật khẩu của bạn

3. Nhấp vào tab ‘Kết quả’

4. Kết quả IELTS của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình

Nó là dễ dàng! Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, chỉ cần liên hệ với đường dây trợ giúp của IELTS và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Kết quả của IELTS đã ra ngoài và có sẵn để xem trực tuyến. Nếu bạn đã làm bài kiểm tra IELTS, bây giờ bạn có thể tìm kiếm kết quả của mình để xem bạn đã làm như thế nào.

Kết quả IELTS có sẵn để xem trực tuyến trên trang web của IELTS. Bạn có thể truy cập kết quả của mình bằng cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể thấy điểm IELTS cũng như điểm ban nhạc của bạn cho mỗi phần của bài kiểm tra. Bạn cũng có thể thấy sự cố hiệu suất của bạn trong mỗi phần.

Kết quả IELTS có sẵn để xem trực tuyến trong khoảng thời gian 28 ngày sau ngày thi thử. Sau thời gian này, kết quả của bạn sẽ bị xóa khỏi trang web.

Nếu bạn không hài lòng với điểm IELTS của mình, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách lấy lại thi thử IELTS trên trang web của IELTS.

Kết quả của IELTS là một công cụ có giá trị để đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, điểm IELTS của bạn sẽ được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn.

Kết quả của IELTS cũng được các cơ quan nhập cư sử dụng ở một số quốc gia để giúp đưa ra quyết định về các ứng dụng nhập cư.

Nếu bạn cần trợ giúp để hiểu kết quả IELTS của mình, bạn có thể liên hệ với IELTS HELPDESK. IELTS HELPDESK là một dịch vụ miễn phí cung cấp lời khuyên và hỗ trợ cho các trình thực hiện kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

Look up IELTS results

If you’re looking for your IELTS results, this is the article for you. We’ll tell you how to look up your IELTS results, and what to do if you have any problems.

Just follow these simple steps and you’ll have your IELTS results in no time:

1. Go to the IELTS website

2. Enter your candidate number and password

3. Click on the ‘Results’ tab

4. Your IELTS results will be displayed on the screen

It’s that easy! If you have any problems, just contact the IELTS helpline and they’ll be happy to assist you.

IELTS results are out and available to view online. If you have taken the IELTS test, you can now look up your results to see how you did.

The IELTS results are available to view online on the IELTS website. You can access your results by logging in with your username and password.

Once you have logged in, you will be able to see your IELTS score as well as your band score for each section of the test. You can also see a breakdown of your performance in each section.

The IELTS results are available to view online for a period of 28 days after the test date. After this time, your results will be removed from the website.

If you are not happy with your IELTS score, you can retake the test. You can find more information on how to retake the IELTS test on the IELTS website.

IELTS results are a valuable tool for measuring your English language proficiency. If you are planning to study or work in an English-speaking country, your IELTS score will be used to assess your language ability.

IELTS results are also used by immigration authorities in some countries to help make decisions about immigration applications.

If you need help understanding your IELTS results, you can contact the IELTS Helpdesk. The IELTS Helpdesk is a free service that provides advice and support to IELTS test takers.