Blog

Tra điểm thi IELTS – Look up the IELTS test score

(English below)

Tra điểm thi IELTS

Tra cứu điểm kiểm tra IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

Người thực hiện kiểm tra IELTS đăng ký kiểm tra được yêu cầu cung cấp các tài liệu nhận dạng, chẳng hạn như hộ chiếu, được kiểm tra đối với thông tin được cung cấp trên mẫu đơn. Các tài liệu nhận dạng được sử dụng để xác minh danh tính của người thực hiện và đảm bảo rằng phí kiểm tra chính xác đã được thanh toán.

Phí kiểm tra IELTS hiện là $ 330 USD, mặc dù giá có thể thay đổi tùy thuộc vào trung tâm thử nghiệm và quốc gia mà thử nghiệm được thực hiện.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần trị giá 25% tổng điểm.

Các thành phần nghe và đọc là câu hỏi trắc nghiệm và được thực hiện đầu tiên. Các thành phần viết và nói dựa trên bài tiểu luận và được thực hiện sau các thành phần nghe và đọc.

Thử nghiệm IELTS được phân loại theo thang điểm 9, với 9 là cao nhất và 1 là thấp nhất. Điểm tổng thể là trung bình của bốn điểm thành phần.

Người thực hiện kiểm tra IELTS đăng ký kiểm tra được yêu cầu cung cấp các tài liệu nhận dạng, chẳng hạn như hộ chiếu, được kiểm tra đối với thông tin được cung cấp trên mẫu đơn. Các tài liệu nhận dạng được sử dụng để xác minh danh tính của người thực hiện và đảm bảo rằng phí kiểm tra chính xác đã được thanh toán.

Phí kiểm tra IELTS hiện là $ 330 USD, mặc dù giá có thể thay đổi tùy thuộc vào trung tâm thử nghiệm và quốc gia mà thử nghiệm được thực hiện.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần trị giá 25% tổng điểm.

Các thành phần nghe và đọc là câu hỏi trắc nghiệm và được thực hiện đầu tiên. Các thành phần viết và nói dựa trên bài tiểu luận và được thực hiện sau các thành phần nghe và đọc.

Thử nghiệm IELTS được phân loại theo thang điểm 9, với 9 là cao nhất và 1 là thấp nhất. Điểm tổng thể là trung bình của bốn điểm thành phần.

Điểm kiểm tra của IELTS là một chỉ số quan trọng về mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới để đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó đo lường khả năng của bạn trong bốn lĩnh vực: đọc, viết, nghe và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để công bằng cho tất cả các người thực hiện thi thử, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ đầu tiên của họ.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Điểm kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng điểm của mình để nộp đơn xin việc hoặc chương trình học tập trong khoảng thời gian này.

Điểm kiểm tra của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín. Thang đo dao động từ 0 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh.

Điểm ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Điểm ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Điểm ban nhạc 7: Người dùng tốt

Điểm ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Điểm ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Điểm ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Điểm ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Điểm băng 2: Người dùng không liên tục

Điểm ban nhạc 1: Người không dùng

Điểm kiểm tra của IELTS được sử dụng để xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn trong bốn kỹ năng. Họ cũng có thể giúp bạn cải thiện trình độ tiếng Anh.

Điểm kiểm tra của IELTS là một phần quan trọng trong ứng dụng của bạn để nghiên cứu hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Chúng cũng có thể được sử dụng cho mục đích nhập cư.

Điểm kiểm tra của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín. Thang đo dao động từ 0 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh.

Điểm ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Điểm ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Điểm ban nhạc 7: Người dùng tốt

Điểm ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Điểm ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Điểm ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Điểm ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Điểm băng 2: Người dùng không liên tục

Điểm ban nhạc 1: Người không dùng

Điểm kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng điểm của mình để nộp đơn xin việc hoặc chương trình học tập trong khoảng thời gian này.

Điểm kiểm tra của IELTS là một chỉ số quan trọng về mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới để đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó đo lường khả năng của bạn trong bốn lĩnh vực: đọc, viết, nghe và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để công bằng cho tất cả các người thực hiện thi thử, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ đầu tiên của họ.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Điểm kiểm tra của IELTS được sử dụng để xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn trong bốn kỹ năng. Họ cũng có thể giúp bạn cải thiện trình độ tiếng Anh.

Điểm kiểm tra của IELTS là một phần quan trọng trong ứng dụng của bạn để nghiên cứu hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Chúng cũng có thể được sử dụng cho mục đích nhập cư.

Tags: IELTS

 


 

Look up the IELTS test score

Look up the IELTS test score

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS test takers who register for the test are required to provide identification documents, such as a passport, which are checked against the information provided on the application form. The identification documents are used to verify the test taker’s identity and ensure that the correct test fee has been paid.

The IELTS test fee is currently $330 USD, although the price may vary depending on the test center and the country in which the test is taken.

The IELTS test has four components: listening, reading, writing and speaking. Each component is worth 25% of the overall score.

The listening and reading components are multiple-choice questions and are taken first. The writing and speaking components are essay-based and are taken after the listening and reading components.

The IELTS test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest and 1 being the lowest. The overall score is an average of the four component scores.

IELTS test takers who register for the test are required to provide identification documents, such as a passport, which are checked against the information provided on the application form. The identification documents are used to verify the test taker’s identity and ensure that the correct test fee has been paid.

The IELTS test fee is currently $330 USD, although the price may vary depending on the test center and the country in which the test is taken.

The IELTS test has four components: listening, reading, writing and speaking. Each component is worth 25% of the overall score.

The listening and reading components are multiple-choice questions and are taken first. The writing and speaking components are essay-based and are taken after the listening and reading components.

The IELTS test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest and 1 being the lowest. The overall score is an average of the four component scores.

IELTS test score is an important indicator of your English proficiency level. It is used by universities and employers around the world to assess your language ability.

IELTS is the International English Language Testing System. It measures your ability in four areas: reading, writing, listening and speaking. The test is designed to be fair to all test takers, regardless of their nationality or first language.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS test scores are valid for two years. This means that you can use your score to apply for jobs or study programmes within this time period.

IELTS test scores are reported on a nine-band scale. The scale ranges from 0 (non-user) to 9 (expert user). Each band corresponds to a level of English proficiency.

Band score 9: Expert user

Band score 8: Very good user

Band score 7: Good user

Band score 6: Competent user

Band score 5: Modest user

Band score 4: Limited user

Band score 3: Extremely limited user

Band score 2: Intermittent user

Band score 1: Non-user

IELTS test scores are used to identify your strengths and weaknesses in the four skills. They can also help you to improve your English language proficiency.

IELTS test scores are an important part of your application to study or work in an English-speaking country. They can also be used for immigration purposes.

IELTS test scores are reported on a nine-band scale. The scale ranges from 0 (non-user) to 9 (expert user). Each band corresponds to a level of English proficiency.

Band score 9: Expert user

Band score 8: Very good user

Band score 7: Good user

Band score 6: Competent user

Band score 5: Modest user

Band score 4: Limited user

Band score 3: Extremely limited user

Band score 2: Intermittent user

Band score 1: Non-user

IELTS test scores are valid for two years. This means that you can use your score to apply for jobs or study programmes within this time period.

IELTS test score is an important indicator of your English proficiency level. It is used by universities and employers around the world to assess your language ability.

IELTS is the International English Language Testing System. It measures your ability in four areas: reading, writing, listening and speaking. The test is designed to be fair to all test takers, regardless of their nationality or first language.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS test scores are used to identify your strengths and weaknesses in the four skills. They can also help you to improve your English language proficiency.

IELTS test scores are an important part of your application to study or work in an English-speaking country. They can also be used for immigration purposes.