Blog

Tra diem thi IELTS – Look up the IELTS test score

(English below)

Tra diem thi IELTS

yêu cầu

Yêu cầu điểm kiểm tra IELTS

Tìm hiểu điểm số bạn cần có trong bài kiểm tra IELTS để đáp ứng các yêu cầu cho chương trình mong muốn của bạn.

Bài kiểm tra của IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge tiếng Anh đánh giá. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Hoa Kỳ và Canada.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS và cung cấp chi tiết cá nhân, thông tin liên hệ và chi tiết hộ chiếu. Bạn cũng sẽ cần chọn ngày thi thử, vị trí kiểm tra và phiên bản kiểm tra.

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra. Bạn có thể trả phí kiểm tra trực tuyến hoặc qua thư.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận sau khi bạn đã trả phí kiểm tra. Email này sẽ chứa ngày thi thử, vị trí kiểm tra và phiên bản thi thử của bạn.

Bạn sẽ cần phải mang hộ chiếu vào ngày kiểm tra. Hộ chiếu phải là cùng một cái mà bạn đã sử dụng để đăng ký kiểm tra.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu điền vào mẫu thông tin ngày thi thử. Biểu mẫu này sẽ yêu cầu thông tin liên lạc của bạn và thông tin liên hệ khẩn cấp.

Bạn sẽ được tặng một cây bút chì và một cục tẩy. Bạn cũng sẽ được cung cấp một tập sách kiểm tra và một bảng câu trả lời.

Bạn sẽ có 2 giờ 45 phút để hoàn thành bài kiểm tra IELTS.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn theo sau là 10 câu hỏi. Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần này.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là 13 câu hỏi. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần này.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là một báo cáo dựa trên một số biểu đồ hoặc biểu đồ. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ 2 là một bài luận. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn sẽ là giữa bạn và một giám khảo. Bạn sẽ có 11-14 phút để hoàn thành phần này.

Bài kiểm tra IELTS được xếp loại theo thang điểm 9. 9 ban nhạc là:

Ban nhạc 9 – Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8 – Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 – Người dùng tốt

Ban nhạc 6 – Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5 – Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4 – Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2 – Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1-không phải người dùng

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: IELTS

 


 

Look up the IELTS test score

requirements

IELTS Test Score Requirements

Find out what score you need to get on the IELTS test to meet the requirements for your desired program.

The IELTS test is an international English language testing system that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. It is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is the language of communication. The IELTS test has two versions – Academic and General Training.

The IELTS Academic test is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment. The IELTS General Training test is for people who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries, including the United Kingdom, Australia, the United States, and Canada.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The test results are valid for two years.

The IELTS test fee is $330.

To register for the IELTS test, you will need to create an account on the IELTS website and provide your personal details, contact information, and passport details. You will also need to select your test date, test location, and test version.

Once you have registered for the IELTS test, you will need to pay the test fee. You can pay the test fee online or by mail.

You will receive a confirmation email after you have paid the test fee. This email will contain your test date, test location, and test version.

You will need to bring your passport on the day of the test. The passport must be the same one that you used to register for the test.

On the day of the test, you will be asked to fill out a test day information form. This form will ask for your contact information and emergency contact information.

You will be given a pencil and an eraser. You will also be given a test booklet and an answer sheet.

You will have 2 hours and 45 minutes to complete the IELTS test.

The IELTS test is divided into four sections – listening, reading, writing, and speaking.

The listening section consists of four passages, each followed by 10 questions. You will have 30 minutes to complete this section.

The reading section consists of three passages, each followed by 13 questions. You will have 60 minutes to complete this section.

The writing section consists of two tasks. Task 1 is a report based on some charts or graphs. You will have 20 minutes to complete this task. Task 2 is an essay. You will have 40 minutes to complete this task.

The speaking section consists of an interview. The interview will be between you and an examiner. You will have 11-14 minutes to complete this section.

The IELTS test is graded on a 9-band scale. The 9 bands are:

Band 9 – Expert User

Band 8 – Very Good User

Band 7 – Good User

Band 6 – Competent User

Band 5 – Modest User

Band 4 – Limited User

Band 3 – Extremely Limited User

Band 2 – Intermittent User

Band 1 – Non-User

The IELTS test results are valid for two years.