Blog

Tra điểm thi IELTS idp – Look up the IELTS IDP test score

(English below)

Tra điểm thi IELTS idp

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Bài kiểm tra được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Kỳ thi ESOL của Đại học Cambridge (Cambridge ESOL). IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

Bài kiểm tra IDP của IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được thực hiện bởi Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) và được nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

Bài kiểm tra IDP của IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm. Điểm số 7,0 trở lên được coi là điểm số vượt qua.

Các phần lắng nghe và đọc là nhiều sự lựa chọn, và các phần viết và nói dựa trên bài luận. Các phần lắng nghe và đọc có giá trị 20 điểm, trong khi phần viết và nói có giá trị 25 điểm.

Bài kiểm tra IDP của IELTS được đưa ra trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IDP của IELTS được cung cấp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, bài kiểm tra được cung cấp tại các trung tâm thi thử ở Boston, New York và San Francisco.

Bài kiểm tra IDP của IELTS là một công cụ có giá trị để đo lường thành thạo tiếng Anh. Bài kiểm tra được chấp nhận bởi nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng, và có thể giúp bạn học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Look up the IELTS IDP test score

The IELTS test is an international test of English language proficiency for non-native English speakers. The test is jointly administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL). IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

The IELTS IDP test is a test of English proficiency for people who want to study or work in an English-speaking country. The test is administered by the International English Language Testing System (IELTS), and is accepted by many universities and employers as proof of English proficiency.

The IELTS IDP test is made up of four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points. A score of 7.0 or above is considered a passing score.

The listening and reading sections are multiple-choice, and the writing and speaking sections are essay-based. The listening and reading sections are each worth 20 points, while the writing and speaking sections are each worth 25 points.

The IELTS IDP test is given in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for people who want to study at a university, while the General Training version is for people who want to work in an English-speaking country.

The IELTS IDP test is offered in many countries around the world. In the United States, the test is offered at testing centers in Boston, New York, and San Francisco.

The IELTS IDP test is a valuable tool for measuring English proficiency. The test is accepted by many universities and employers, and can help you study or work in an English-speaking country.