Blog

Tra điểm idp – Look up IDP points

(English below)

Tra điểm idp

Tra cứu điểm IDP

Cách tính điểm IDP cho đội bóng đá giả tưởng của bạn

Nếu bạn muốn học tại một quốc gia nói tiếng Anh, bạn cần phải thực hiện Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS). Bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn và được sử dụng bởi các trường đại học và cao đẳng như một cách xác định xem bạn có sẵn sàng học tập tại tổ chức của họ hay không. IELTS được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói – và mỗi phần đều có giá trị một số điểm nhất định. Để đủ điều kiện để học tại một quốc gia nói tiếng Anh, bạn cần ghi ít nhất 7,0 trong bài kiểm tra IELTS, với mỗi phần có giá trị tối đa 9,0 điểm.

Các phần lắng nghe, đọc và viết của bài kiểm tra IELTS có giá trị tổng cộng 28 điểm, trong khi phần nói có giá trị tổng cộng 32 điểm. Để đạt điểm 7,0 trong bài kiểm tra IELTS, bạn cần ghi ít nhất 7,0 trong mỗi phần. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phần nói có giá trị cao hơn các phần khác, vì vậy nếu bạn đang vật lộn với các kỹ năng tiếng Anh của mình, thì điều đáng để tập trung vào phần này nói riêng.

Có một số tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS và một trong những tài nguyên tốt nhất là máy tính IDP IELTS Points. Công cụ này cho phép bạn nhập điểm số của mình từ mỗi phần của bài kiểm tra IELTS và sau đó tính toán điểm số tổng thể của bạn. Nó cũng cung cấp cho bạn một sự cố về điểm số của bạn, vì vậy bạn có thể thấy những khu vực bạn cần làm việc.

Nếu bạn muốn học ở một quốc gia nói tiếng Anh, máy tính IDP IELTS Points là một công cụ thiết yếu. Nó sẽ giúp bạn xác định điểm của bạn và xác định lĩnh vực bạn cần làm việc.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Look up IDP points

Look up IDP points

How to calculate IDP points for your fantasy football team

If you want to study in an English-speaking country, you need to take the International English Language Testing System (IELTS). This test is designed to assess your English language skills, and is used by universities and colleges as a way of determining whether or not you are ready for study at their institution. IELTS is made up of four sections – listening, reading, writing and speaking – and each section is worth a certain number of points. In order to be eligible to study in an English-speaking country, you need to score at least 7.0 on the IELTS test, with each section being worth a maximum of 9.0 points.

The listening, reading and writing sections of the IELTS test are worth a total of 28 points, while the speaking section is worth a total of 32 points. In order to score 7.0 on the IELTS test, you need to score at least 7.0 in each section. However, it is important to note that the speaking section is worth more points than the other sections, so if you are struggling with your English language skills, it is worth focusing on this section in particular.

There are a number of resources available to help you prepare for the IELTS test, and one of the best is the IDP IELTS Points Calculator. This tool allows you to input your scores from each section of the IELTS test, and then calculates your overall score. It also provides you with a breakdown of your scores, so you can see which areas you need to work on.

If you want to study in an English-speaking country, the IDP IELTS Points Calculator is an essential tool. It will help you to determine your score, and identify which areas you need to work on.