Blog

Tra cứu kết quả thi IELTS – Look up the IELTS test results

(English below)

Tra cứu kết quả thi IELTS

Kết quả kiểm tra IELTS

Cách tra cứu kết quả kiểm tra của bạn

Kết quả của IELTS đã được đưa ra và có sẵn cho các ứng cử viên đã làm bài kiểm tra vào ngày 13 tháng 9. Kết quả hiện có sẵn trực tuyến và có thể được truy cập bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Để kiểm tra kết quả của bạn, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản IELTS của bạn và nhấp vào tab ‘Kết quả’. Kết quả của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể kháng cáo quyết định bằng cách liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

Look up the IELTS test results

IELTS Test Results

How to Look Up Your Test Results

IELTS results are out and available for candidates who took the test on the 13th of September. The results are now available online and can be accessed by logging in to your account.

To check your results, simply log in to your IELTS account and click on the ‘Results’ tab. Your results will be displayed on the screen.

If you are not satisfied with your results, you can appeal the decision by contacting the IELTS Test Centre.