Blog

Tra cứu kết quả IELTS idp – Look up IELTS IDP results

(English below)

Tra cứu kết quả IELTS idp

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, kiểm tra khả năng sử dụng của bạn và hiểu ngôn ngữ tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản, phiên bản đào tạo học thuật và chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại một tổ chức giáo dục đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Mỗi phiên bản có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra của IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học CaMbridge ESOL (Cambridge ESOL).

Kết quả IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thử nghiệm. Bạn có thể thu thập kết quả của mình trực tiếp từ trung tâm thử nghiệm hoặc chúng sẽ được đăng cho bạn.

Nếu bạn muốn tra cứu kết quả IDP IELTS của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web IELTS

2. Nhập số tham chiếu IDP của bạn

3. Nhập ngày sinh của bạn

4. Nhấp vào nút ‘Tìm kiếm

5. Kết quả IELTS của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình

Nhìn lên kết quả IELTS của bạn trực tuyến là nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

Truy cập trang web IELTS.

Nhấp vào Tab ‘IELTS cho các tổ chức.

Nhập số IDP IELTS của bạn vào trường ‘Ứng viên tìm kiếm.

Nhấp vào nút ‘Tìm kiếm.

Kết quả IELTS của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Bạn cũng có thể xem kết quả IELTS của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản IELTS của mình.

Kết quả IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử. Nếu bạn làm bài kiểm tra IELTS vào thứ bảy, kết quả của bạn sẽ được phát hành vào thứ Hai sau. Nếu bạn làm bài kiểm tra IELTS vào thứ năm, kết quả của bạn sẽ được phát hành vào thứ Sáu sau.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm. Sau thời gian này, kết quả của bạn sẽ hết hạn và bạn sẽ cần phải kiểm tra IELTS nếu bạn muốn nộp đơn xin thị thực hoặc chương trình nhập cư khác.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả IELTS của mình, bạn có thể đăng ký đánh dấu lại. Quá trình này có thể mất tới sáu tuần để hoàn thành.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Look up IELTS IDP results

IELTS is the International English Language Testing System, which tests your ability to use and understand the English language. The IELTS test has two versions, the Academic and the General Training versions. The Academic version is for people who want to study at a higher education institution, while the General Training version is for people who want to migrate to an English-speaking country. Each version has four parts – listening, reading, writing and speaking.

The IELTS test is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS results are released 13 days after the test date. You can either collect your results in person from the test centre, or they will be posted to you.

If you want to look up your IELTS IDP results, you can do so by following these steps:

1. Go to the IELTS website

2. Enter your IDP reference number

3. Enter your date of birth

4. Click on the ‘Search’ button

5. Your IELTS results will be displayed on the screen

Looking up your IELTS results online is quick and easy. Simply follow the steps below:

Visit the IELTS website.

Click on the ‘IELTS for Organizations’ tab.

Enter your IELTS IDP number in the ‘ Candidate Search’ field.

Click on the ‘Search’ button.

Your IELTS results will be displayed on the screen.

You can also view your IELTS results by logging in to your IELTS account.

The IELTS results are released 13 days after the test date. If you took the IELTS test on a Saturday, your results will be released on the following Monday. If you took the IELTS test on a Thursday, your results will be released on the following Friday.

IELTS results are valid for two years. After this time, your results will expire and you will need to retake the IELTS test if you want to apply for another visa or immigration programme.

If you are not happy with your IELTS results, you can apply for a re-mark. This process can take up to six weeks to complete.