Blog

Tra cứu IELTS – Look up IELTS

(English below)

Tra cứu IELTS

Viết

IELTS Viết: Cách tìm kiếm những từ mà bạn không biết

Khi bạn học tập cho IELTS, điều quan trọng là phải xây dựng vốn từ vựng của bạn. Nhưng bạn sẽ làm gì khi bắt gặp một từ mà bạn không biết? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm kiếm những từ mà bạn không biết để bạn có thể tiếp tục học cho IELTs một cách tự tin.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. thi thử được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử: đào tạo học tập và nói chung. Cả hai phiên bản của bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đọc, viết, nghe và nói của bạn. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần cung cấp bằng chứng về các kỹ năng tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp tới 48 lần một năm tại hơn 1.200 trung tâm thi thử tại 140 quốc gia. Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc tại trung tâm thi thử địa phương của bạn.

Phí kiểm tra IELTS được đặt bởi trung tâm thi thử và thay đổi tùy thuộc vào vị trí. Phí kiểm tra cho đào tạo chung của IELTS và IELTS là như nhau.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS Lắng nghe: Bài kiểm tra nghe dài 30 phút và bao gồm bốn phần. Mỗi phần chứa một cuộc trò chuyện hoặc độc thoại. Người làm bài kiểm tra sẽ nghe từng cuộc trò chuyện hoặc độc thoại chỉ một lần.

IELTS Đọc: Bài kiểm tra đọc dài 60 phút và bao gồm ba phần. Mỗi phần chứa một văn bản dài. Người làm bài kiểm tra sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi sau mỗi văn bản.

IELTS Viết: Bài kiểm tra viết dài 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, người thực hiện thi thử được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích một bảng, đồ thị, biểu đồ hoặc sơ đồ. Trong nhiệm vụ 2, người thực hiện bài kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

IELTS Nói: Bài kiểm tra nói dài 11-14 phút và bao gồm ba phần. Trong Phần 1, người làm bài kiểm tra được yêu cầu trả lời các câu hỏi về bản thân và cuộc sống hàng ngày của họ. Trong Phần 2, người làm bài kiểm tra được yêu cầu nói trong 1-2 phút về một chủ đề nhất định. Trong Phần 3, người làm bài kiểm tra được yêu cầu phải thảo luận với người kiểm tra về chủ đề được đề cập trong Phần 2.

Tags: IELTS

 


 

Look up IELTS

Writing

IELTS Writing: How to Look up Words You Don’t Know

When you’re studying for the IELTS, it’s important to build up your vocabulary. But what do you do when you come across a word you don’t know? In this article, we’ll show you how to look up words you don’t know so that you can continue studying for the IELTS with confidence.

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers. The test is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training. Both versions of the test assess your reading, writing, listening and speaking skills. The Academic version is intended for those who want to study or train at a tertiary level in an English-speaking country. The General Training version is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to provide evidence of their English language skills for work or other purposes.

IELTS test dates are offered up to 48 times a year at over 1,200 test centres in 140 countries. You can register for IELTS online or at your local test centre.

The IELTS test fee is set by the test centre and varies depending on the location. The test fee for IELTS Academic and IELTS General Training is the same.

The IELTS test comprises four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS Listening: The listening test is 30 minutes long and comprises four sections. Each section contains one conversation or monologue. The test taker will hear each conversation or monologue only once.

IELTS Reading: The reading test is 60 minutes long and comprises three sections. Each section contains one long text. The test taker will have to answer a variety of questions after each text.

IELTS Writing: The writing test is 60 minutes long and comprises two tasks. In Task 1, the test taker is required to describe, summarise or explain a table, graph, chart or diagram. In Task 2, the test taker is required to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

IELTS Speaking: The speaking test is 11-14 minutes long and comprises three parts. In Part 1, the test taker is required to answer questions about themselves and their everyday life. In Part 2, the test taker is required to speak for 1-2 minutes on a given topic. In Part 3, the test taker is required to have a discussion with the examiner on the topic covered in Part 2.