Blog

Tra cuu diem thi IELTS – Look up the IELTS test

(English below)

Tra cuu diem thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế cần thiết cho nhiều chương trình đại học và giấy phép chuyên nghiệp. Nó cũng là một thử nghiệm phổ biến cho mục đích nhập cư. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra của IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge tiếng Anh đánh giá.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra cung cấp cơ hội cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ học ở các quốc gia nói tiếng Anh, như Vương quốc Anh, Úc và Hoa Kỳ. IELTS cũng được chấp nhận rộng rãi cho mục đích nhập cư của Vương quốc Anh, Canada và New Zealand.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

Học thuật IELTS được các tổ chức giáo dục đại học công nhận rộng rãi là bằng chứng về trình độ tiếng Anh của bạn.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

thi thử IELTS có bốn thành phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra dài 2 giờ 45 phút.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định.

Ban nhạc 9 – Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8 – Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 – người dùng tốt

Ban nhạc 6 – Người dùng có thẩm quyền

Band 5 – Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4 – Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2 – Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1 – người không sử dụng

Phí kiểm tra IELTS thay đổi tùy thuộc vào định dạng thi thử và vị trí trung tâm thi thử.

IELTS chỉ là một trong nhiều bài kiểm tra tiếng Anh mà bạn có thể thực hiện để thể hiện trình độ tiếng Anh của mình. Các bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến khác bao gồm bài kiểm tra TOEFL®, PTE Academy và kỳ thi tiếng Anh Cambridge.

Tags: IELTS

 


 

Look up the IELTS test

The IELTS test is an international English language test that is required for many university programs and professional licenses. It is also a popular test for immigration purposes. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking.

The IELTS test is an international English language testing system that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that provides the opportunity for non-native English speakers to study in English-speaking countries, such as the UK, Australia and the USA. IELTS is also widely accepted for immigration purposes by the UK, Canada and New Zealand.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those who need English for work, training or migration purposes

IELTS Academic is widely recognised by higher education institutions as evidence of your English language proficiency.

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country, or for work or training purposes.

The IELTS test has four components:

Listening

Reading

Writing

Speaking

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. The test is 2 hours and 45 minutes long.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency.

Band 9 – Expert User

Band 8 – Very Good User

Band 7 – Good User

Band 6 – Competent User

Band 5 – Modest User

Band 4 – Limited User

Band 3 – Extremely Limited User

Band 2 – Intermittent User

Band 1 – Non-User

The IELTS test fee varies depending on the test format and test centre location.

IELTS is just one of the many English language tests that you can take to demonstrate your English language proficiency. Other popular English language tests include the TOEFL® test, PTE Academic and the Cambridge English exams.