Blog

Tra cứu điểm thi IELTS idp – Look up the IELTS IDP test score

(English below)

Tra cứu điểm thi IELTS idp

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assearment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC, PTE và OET.

Các bài kiểm tra của IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 3 triệu người mỗi năm.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn thành phần được thực hiện trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa.

Tổng thời gian thử nghiệm là 2 giờ 45 phút.

Các thành phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Thành phần nói có thể được thực hiện, theo quyết định của trung tâm thử nghiệm, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các thành phần khác.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh. Các ban nhạc được trao trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Thang đo băng tần IELTS

Điểm ban nhạc

9 người dùng chuyên gia

8 Người dùng rất tốt

7 người dùng tốt

6 Người dùng có thẩm quyền

5 Người dùng khiêm tốn

4 người dùng giới hạn

3 người dùng cực kỳ hạn chế

2 Người dùng không liên tục

1 người không sử dụng

0 Không thử bài kiểm tra

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học tại các trường đại học hoặc cao đẳng nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính của hướng dẫn. IELTS là viết tắt của hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn nhập cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm. Các phần lắng nghe và đọc là trắc nghiệm, trong khi các phần viết và nói dựa trên bài luận.

Những người tham gia thi thử của IELTS được cho điểm ban nhạc từ 1 đến 9 cho mỗi phần, với 9 là điểm cao nhất. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm phần.

Những người tham gia thi thử IELTS có thể đăng ký thi thử trực tuyến hoặc thông qua Trung tâm thi thử IELTS địa phương của họ. Phí kiểm tra là $ 335 USD và thi thử có thể được thực hiện vào thứ bảy hoặc thứ năm.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử. Những người làm bài kiểm tra có thể xem kết quả của họ trực tuyến hoặc thông qua Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương của họ.

Bài kiểm tra IELTS là một đánh giá đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ tiếng Anh. Nó được chấp nhận rộng rãi bởi các trường đại học và cao đẳng trên thế giới, cũng như các cơ quan nhập cư ở các quốc gia nói tiếng Anh.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, hãy chắc chắn đăng ký sớm và bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra trước. Chúc may mắn!

Tags: IDP, IELTS

 


 

Look up the IELTS IDP test score

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC, PTE and OET.

IELTS tests are designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test. It is taken by over 3 million people each year.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All four components are taken on the same day, with no breaks in between.

The total testing time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading and Writing components are completed in one sitting. The Speaking component may be taken, at the discretion of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other components.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English. Bands are awarded in whole and half bands.

The IELTS 9-band scale

Band Score

9 Expert user

8 Very good user

7 Good user

6 Competent user

5 Modest user

4 Limited user

3 Extremely limited user

2 Intermittent user

1 Non-user

0 Did not attempt the test

The IELTS is an English proficiency test that is required for non-native English speakers who wish to study at universities or colleges where English is the primary language of instruction. IELTS stands for International English Language Testing System. The IELTS test has two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for people who wish to study at the university level, while the General Training version is for people who wish to immigrate to an English-speaking country.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score. The Listening and Reading sections are multiple-choice, while the Writing and Speaking sections are essay-based.

IELTS test-takers are given a band score from 1 to 9 for each section, with 9 being the highest score. The overall band score is an average of the four section scores.

IELTS test-takers can register for the test online or through their local IELTS test center. The test fee is $335 USD, and the test can be taken on either a Saturday or a Thursday.

IELTS test results are released 13 days after the test date. Test-takers can view their results online or through their local IELTS test center.

The IELTS test is a reliable and valid assessment of English proficiency. It is widely accepted by universities and colleges around the world, as well as by immigration authorities in English-speaking countries.

If you are planning to take the IELTS test, be sure to register early and start preparing for the test well in advance. Good luck!