Blog

Tra cuu diem IELTS – Look up the IELTS point

(English below)

Tra cuu diem IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó thường được sử dụng cho tuyển sinh đại học và đăng ký chuyên nghiệp. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm có thể là 100.

Hệ thống điểm IELTS được sử dụng để xác định mức độ thành thạo tiếng Anh của các cá nhân cần làm bài kiểm tra IELTS. Hệ thống IELTS Points dựa trên thang đo 9 băng tần, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. 9 ban nhạc là:

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

Các cá nhân ghi điểm Band 9 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người dùng chuyên gia về ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho mục đích học tập, chuyên nghiệp và cá nhân. Các cá nhân ghi điểm một ban nhạc 8 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người dùng rất giỏi ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho hầu hết các mục đích học tập, chuyên nghiệp và cá nhân. Các cá nhân ghi điểm Band 7 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người dùng tốt tiếng Anh và có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho nhiều mục đích học thuật, chuyên nghiệp và cá nhân. Các cá nhân ghi điểm 6 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người dùng có thẩm quyền của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho một số mục đích học tập, chuyên nghiệp và cá nhân. Các cá nhân ghi điểm Band 5 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người dùng khiêm tốn của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho một số mục đích học tập, chuyên nghiệp và cá nhân hạn chế. Các cá nhân ghi điểm 4 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người dùng tiếng Anh hạn chế và chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho mục đích học tập, chuyên nghiệp và cá nhân rất hạn chế. Các cá nhân đạt điểm 3 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người dùng tiếng Anh cực kỳ hạn chế và chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho mục đích cá nhân rất hạn chế. Các cá nhân ghi điểm Band 2 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người dùng ngôn ngữ tiếng Anh không liên tục và chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho mục đích cá nhân rất hạn chế. Các cá nhân đạt điểm 1 trong bài kiểm tra IELTS được coi là người không sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và không thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho bất kỳ mục đích nào.

Tags: IELTS

 


 

Look up the IELTS point

The IELTS, or International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is commonly used for university admissions and professional registration. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total possible score of 100.

The IELTS points system is used to determine the level of English proficiency of individuals who need to take the IELTS test. The IELTS points system is based on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The 9 bands are:

Band 9: Expert User

Band 8: Very Good User

Band 7: Good User

Band 6: Competent User

Band 5: Modest User

Band 4: Limited User

Band 3: Extremely Limited User

Band 2: Intermittent User

Band 1: Non-User

Individuals who score a band 9 on the IELTS test are considered to be expert users of the English language and are able to use the language effectively for academic, professional, and personal purposes. Individuals who score a band 8 on the IELTS test are considered to be very good users of the English language and are able to use the language effectively for most academic, professional, and personal purposes. Individuals who score a band 7 on the IELTS test are considered to be good users of the English language and are able to use the language effectively for many academic, professional, and personal purposes. Individuals who score a band 6 on the IELTS test are considered to be competent users of the English language and are able to use the language effectively for some academic, professional, and personal purposes. Individuals who score a band 5 on the IELTS test are considered to be modest users of the English language and are able to use the language effectively for some limited academic, professional, and personal purposes. Individuals who score a band 4 on the IELTS test are considered to be limited users of the English language and are only able to use the language effectively for very limited academic, professional, and personal purposes. Individuals who score a band 3 on the IELTS test are considered to be extremely limited users of the English language and are only able to use the language effectively for very limited personal purposes. Individuals who score a band 2 on the IELTS test are considered to be intermittent users of the English language and are only able to use the language effectively for very limited personal purposes. Individuals who score a band 1 on the IELTS test are considered to be non-users of the English language and are not able to use the language effectively for any purpose.