Blog

Tìm hiểu về thi IELTS – Learn about IELTS test

(English below)

Tìm hiểu về thi IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,2 triệu người mỗi năm.

IELTS đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

Bài kiểm tra có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được phân loại trên một hệ thống điểm từ ban nhạc 1-9.

IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL), Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS? Nếu vậy, điều quan trọng là tìm hiểu về bài kiểm tra và những gì mong đợi.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được thực hiện bởi những người muốn học hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị một lượng điểm khác nhau và tổng số điểm trong số 9.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Nó cũng quan trọng để thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn để bạn cảm thấy tự tin vào ngày kiểm tra.

Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Bạn có thể tìm thấy các bài kiểm tra thực hành, hướng dẫn học tập và mẹo trực tuyến. Ngoài ra còn có nhiều khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn.

Khi bạn làm bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ nhận được điểm cho mỗi phần, cũng như điểm số ban nhạc. Điểm của ban nhạc dựa trên hiệu suất của bạn trong mỗi phần của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS là một cách tuyệt vời để thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Với sự chuẩn bị thích hợp, bạn có thể làm tốt trong bài kiểm tra và sử dụng nó để đạt được mục tiêu của bạn.

Tags: IELTS

 


 

Learn about IELTS test

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.2 million people each year.

IELTS measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

The test has four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is graded on a score system from Band 1-9.

IELTS is jointly managed by University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council and IDP: IELTS Australia.

Are you planning on taking the IELTS test? If so, then it’s important to learn about the test and what to expect.

The IELTS test is an international English language test that is taken by people who want to study or work in countries where English is the main language. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a different amount of points, and the total score is out of 9.

To prepare for the IELTS test, it is important to first understand the format of the test and the types of questions that will be asked. It is also important to practice your English skills so that you feel confident on test day.

There are a variety of resources available to help you prepare for the IELTS test. You can find practice tests, study guides, and tips online. There are also many IELTS preparation courses available.

When you take the IELTS test, you will receive a score for each section, as well as an overall band score. The band score is based on your performance in each section of the test.

The IELTS test is a great way to show your English language skills. With proper preparation, you can do well on the test and use it to reach your goals.