Blog

Tìm hiểu về bài thi IELTS – Learn about the IELTS test

(English below)

Tìm hiểu về bài thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc bằng tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận. Đây là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất để nghiên cứu, làm việc và di chuyển, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS lắng nghe

Bài kiểm tra nghe IELTS kéo dài trong 30 phút và bao gồm bốn phần. Mỗi phần trở nên khó khăn hơn.

Bạn sẽ được cung cấp một tập sách nghe và một bảng câu trả lời. Bạn sẽ chỉ nghe thấy từng phần của bản ghi một lần và sẽ có thời gian để xem qua các câu hỏi trước khi mỗi phần bắt đầu.

Đọc ielts

Bài kiểm tra đọc IELTS kéo dài trong 60 phút và bao gồm ba phần.

Bạn sẽ được cung cấp một cuốn sách nhỏ đọc và một bảng câu trả lời. Bạn sẽ có một giờ để đọc các đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

IELTS viết

Bài kiểm tra viết IELTS kéo dài trong 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1 là một báo cáo và nhiệm vụ 2 là một bài luận. Bạn sẽ có một giờ để hoàn thành cả hai nhiệm vụ.

Ielts nói

Bài kiểm tra nói IELTS kéo dài trong 11-14 phút và bao gồm ba phần.

Trong Phần 1, giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và cuộc sống của bạn. Trong Phần 2, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề để nói về một phút. Trong Phần 3, giám khảo sẽ hỏi bạn thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Tags: IELTS

 


 

Learn about the IELTS test

The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work in English.

The IELTS test is an international English language test that is recognised by over 10,000 organisations worldwide. It is the most popular English language test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the last year.

The IELTS test is made up of four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each component is worth 25% of the total score.

IELTS Listening

The IELTS Listening test lasts for 30 minutes and consists of four sections. Each section becomes progressively more difficult.

You will be given a listening booklet and an answer sheet. You will hear each section of the recording only once and will have time to look through the questions before each section starts.

IELTS Reading

The IELTS Reading test lasts for 60 minutes and consists of three sections.

You will be given a reading booklet and an answer sheet. You will have one hour to read the passages and answer the questions.

IELTS Writing

The IELTS Writing test lasts for 60 minutes and consists of two tasks.

Task 1 is a report and task 2 is an essay. You will have one hour to complete both tasks.

IELTS Speaking

The IELTS Speaking test lasts for 11-14 minutes and consists of three parts.

In part 1, the examiner will ask you general questions about yourself and your life. In part 2, you will be given a topic to talk about for one minute. In part 3, the examiner will ask you further questions about the topic in part 2.