Blog

Tiếng anh il – English Il

(English below)

Tiếng anh il

ocano

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để học Ilocano, Ilocano tiếng Anh là giải pháp hoàn hảo. Với phương pháp này, bạn có thể học cách đọc, viết và nói Ilocano chỉ bằng tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu cho nhiều chương trình học tập và chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Một số điểm từ 7 trở lên được coi là một điểm số vượt qua.

Bài kiểm tra viết IELTS được chia thành hai phần: Phần 1 và Phần 2. Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn để trả lời lời nhắc. Lời nhắc sẽ là một câu hỏi ý kiến ​​hoặc một nhiệm vụ như mô tả biểu đồ hoặc quy trình. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Trong Phần 2, bạn sẽ được nhắc nhở và bạn sẽ có 60 phút để viết một bài luận để trả lời lời nhắc đó. Lời nhắc sẽ là một câu hỏi ý kiến ​​hoặc một nhiệm vụ như mô tả biểu đồ hoặc quy trình.

Bài kiểm tra nói IELTS được chia thành ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3. Trong Phần 1, bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân và cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị cho nhiệm vụ này và bạn sẽ được cho 1 phút để trả lời từng câu hỏi.

Trong Phần 2, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và bạn sẽ có 2 phút để chuẩn bị cho nhiệm vụ này. Sau đó, bạn sẽ phải nói về chủ đề trong 1-2 phút.

Trong Phần 3, bạn sẽ được hỏi câu hỏi về chủ đề từ Phần 2. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị cho nhiệm vụ này và bạn sẽ được cho 1 phút để trả lời mỗi câu hỏi.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

English Il

ocano

If you’re looking for a way to learn Ilocano, English Ilocano is the perfect solution. With this method, you can learn to read, write, and speak Ilocano using only English.

The IELTS is an English proficiency test that is required for many academic and professional programs around the world. The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. A score of 7 or above is considered a passing score.

The IELTS Writing test is divided into two parts: Part 1 and Part 2. In Part 1, you will be asked to write a short essay in response to a prompt. The prompt will be either an opinion question or a task such as describing a graph or process. You will have 20 minutes to complete this task.

In Part 2, you will be given a prompt and you will have 60 minutes to write an essay in response to that prompt. The prompt will be either an opinion question or a task such as describing a graph or process.

The IELTS Speaking test is divided into three parts: Part 1, Part 2, and Part 3. In Part 1, you will be asked questions about yourself and your daily life. You will have 1 minute to prepare for this task and you will be given 1 minute to answer each question.

In Part 2, you will be given a topic and you will have 2 minutes to prepare for this task. You will then have to talk about the topic for 1-2 minutes.

In Part 3, you will be asked questions about the topic from Part 2. You will have 1 minute to prepare for this task and you will be given 1 minute to answer each question.