Blog

Tiền phí thi IELTS – IELTS exam fee

(English below)

Tiền phí thi IELTS

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Phí kiểm tra IELTS hiện là $ 250 USD. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Phí kiểm tra IELTS bao gồm cả bốn phần của bài kiểm tra. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phí kiểm tra IELTS là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS hiện là $ 330 USD, với phí đăng ký $ 50 USD cho những người làm bài kiểm tra tại Hoa Kỳ. Phí kiểm tra bao gồm chi phí của bài kiểm tra và chi phí hành chính liên quan đến việc chạy thi thử.

Bài kiểm tra của IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phí kiểm tra được sử dụng để trang trải chi phí quản lý thi thử, cũng như chi phí của các tài liệu được sử dụng trong thi thử.

Phí kiểm tra IELTS không được hoàn lại, ngay cả khi bạn hủy kiểm tra hoặc không hiển thị cho bài kiểm tra của mình. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển khoản phí kiểm tra của mình sang ngày khác, tùy thuộc vào chính sách của trung tâm thi thử.

Nếu bạn cần làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích nhập cư, bạn có thể được giảm giá cho phí kiểm tra. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Anh gần nhất của bạn.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS để nhập học đại học, bạn có thể được từ bỏ phí kiểm tra. Kiểm tra với văn phòng tuyển sinh của trường đại học để biết thêm thông tin.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam fee

IELTS (International English Language Testing System) is a test of English proficiency for non-native English speakers. The IELTS test fee is currently $250 USD. The IELTS test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. The IELTS test fee covers all four sections of the test. The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The IELTS test fee is the same for both versions of the test.

The IELTS test fee is now $ 330 USD, with an additional $ 50 USD registration fee for those taking the test in the United States. The test fee includes the cost of the test itself and the administrative costs associated with running the test.

The IELTS test is an English proficiency test that is required for many non-native English speakers who wish to study or work in an English-speaking country. The test fee is used to cover the costs of administering the test, as well as the costs of the materials used in the test.

The IELTS test fee is not refundable, even if you cancel your test or do not show up for your test. However, you may be able to transfer your test fee to another date, depending on the test center’s policy.

If you need to take the IELTS test for immigration purposes, you may be able to get a discount on the test fee. For more information, contact your nearest British embassy or consulate.

If you are taking the IELTS test for university admission, you may be able to get a waiver of the test fee. Check with your university’s admissions office for more information.