Blog

Thủ tục thi IELTS – IELTS test procedure

(English below)

Thủ tục thi IELTS

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đo lường khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc bằng tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Các bài kiểm tra nghe và đọc là giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của IELTS. Các bài kiểm tra viết và nói là khác nhau cho hai phiên bản.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Lắng nghe: Phần nghe bao gồm bốn đoạn độc thoại và cuộc trò chuyện được ghi lại. Các bản ghi sẽ được phát một lần. Người tham gia kiểm tra sẽ trả lời 40 câu hỏi.

Đọc: Phần đọc bao gồm ba đoạn với tổng số 40 câu hỏi. Người tham gia thi thử sẽ có 60 phút để hoàn thành phần đọc.

Viết: Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Người thực hiện kiểm tra sẽ có 60 phút để hoàn thành phần Viết.

Nhiệm vụ 1: Người thực hiện kiểm tra sẽ được yêu cầu viết phản hồi cho một tình huống dựa trên một số thông tin trực quan (như biểu đồ, bảng hoặc biểu đồ).

Nhiệm vụ 2: Người thực hiện kiểm tra sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Phát biểu: Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Cuộc phỏng vấn sẽ được ghi lại. Những người tham gia thi thử sẽ có 11-14 phút để hoàn thành phần phát biểu.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test procedure

IELTS is the International English Language Testing System, which is designed to measure the language ability of people who want to study or work in English. The IELTS test has four components: listening, reading, writing and speaking. The listening and reading tests are the same for both the academic and general training versions of IELTS. The writing and speaking tests are different for the two versions.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Listening: The listening section consists of four recorded monologues and conversations. The recordings will be played once only. Test takers will answer 40 questions.

Reading: The reading section consists of three passages with a total of 40 questions. Test takers will have 60 minutes to complete the reading section.

Writing: The writing section consists of two tasks: Task 1 and Task 2. Test takers will have 60 minutes to complete the writing section.

Task 1: Test takers will be asked to write a response to a situation based on some visual information (such as a graph, table, or chart).

Task 2: Test takers will be asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem.

Speaking: The speaking section consists of an interview with a certified IELTS examiner. The interview will be recorded. Test takers will have 11-14 minutes to complete the speaking section.