Blog

Thủ tục đăng ký thi IELTS – IELTS exam registration procedure

(English below)

Thủ tục đăng ký thi IELTS

Quy trình đăng ký thi IELTS có thể hơi khó hiểu đối với một số người. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách đăng ký kỳ thi IELTS.

Cách đăng ký kỳ thi IELTS

1. Truy cập trang web IELTS và tạo tài khoản

2. Chọn ngày thi và giờ phù hợp với bạn

3. Điền vào mẫu đơn đăng ký

4. Trả phí thi

5. Đợi email xác nhận của bạn

Cách đăng ký kỳ thi IELTS

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho nhiều chương trình đại học và chứng chỉ chuyên nghiệp. Kỳ thi IELTS có thể được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm kiểm tra IELTS hoặc trực tuyến.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nói và viết là giống nhau cho cả hai bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS và IELTS. Các phần nghe và đọc là khác nhau cho mỗi bài kiểm tra.

Để đăng ký bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể chọn ngày, giờ và vị trí kiểm tra của mình. Bạn cũng sẽ có thể trả tiền cho kỳ thi của bạn và lên lịch kiểm tra nói của bạn.

Nếu bạn đang thực hiện bài kiểm tra IELTS trực tiếp, bạn sẽ cần phải mang theo hộ chiếu hợp lệ hoặc ID do chính phủ cấp vào ngày thi của bạn. Bạn cũng sẽ cần phải mang theo một cây bút chì và cục tẩy.

Nếu bạn đang tham gia kỳ thi IELTS trực tuyến, bạn sẽ cần phải có một webcam và micrô. Bạn cũng sẽ cần tải xuống phần mềm kiểm tra trực tuyến IELTS.

Khi bạn đã đăng ký bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ có thể truy cập tài khoản của mình và xem lại ngày, giờ và địa điểm kiểm tra. Bạn cũng sẽ có thể xem lịch kiểm tra nói của bạn.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp trực tiếp tại một trung tâm thi thử IELTS. Các bài kiểm tra giao máy tính được cung cấp trực tuyến.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nói và viết là giống nhau cho cả hai bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS và IELTS. Các phần nghe và đọc là khác nhau cho mỗi bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: bài kiểm tra học thuật của IELTS và bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS. Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người đang đăng ký vào các chương trình đại học hoặc chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đăng ký cho mục đích làm việc hoặc nhập cư.

thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia. Để tìm một trung tâm thi thử IELTS gần bạn, hãy truy cập trang web của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS thay đổi theo quốc gia. Để xem phí kiểm tra ở quốc gia của bạn, hãy truy cập trang web của IELTS.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: bài kiểm tra học thuật của IELTS và bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS. Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người đang đăng ký vào các chương trình đại học hoặc chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đăng ký cho mục đích làm việc hoặc nhập cư.

thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia. Để tìm một trung tâm thi thử IELTS gần bạn, hãy truy cập trang web của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS thay đổi theo quốc gia. Để xem phí kiểm tra ở quốc gia của bạn, hãy truy cập trang web của IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam registration procedure

IELTS exam registration procedure can be a bit confusing for some people. Here is a step by step guide on how to register for the IELTS exam.

How to Register for the IELTS Exam

1. Go to the IELTS website and create an account

2. Choose the exam date and time that suits you

3. Fill in the application form

4. Pay the exam fee

5. Wait for your confirmation email

How to Register for the IELTS Exam

The IELTS exam is an international English language test that is required for many university programs and professional certifications. The IELTS exam can be taken in person at an IELTS test center or online.

The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The speaking and writing sections are the same for both the IELTS Academic and IELTS General Training exams. The listening and reading sections are different for each exam.

To register for the IELTS exam, you will need to create an account on the IELTS website. Once you have created an account, you will be able to select your test date, time, and location. You will also be able to pay for your exam and schedule your speaking test.

If you are taking the IELTS exam in person, you will need to bring a valid passport or government-issued ID on the day of your exam. You will also need to bring a pencil and eraser.

If you are taking the IELTS exam online, you will need to have a webcam and a microphone. You will also need to download the IELTS Online Test software.

Once you have registered for the IELTS exam, you will be able to access your account and review your test date, time, and location. You will also be able to view your speaking test schedule.

The IELTS exam is a paper-based or computer-delivered test. The paper-based test is offered in person at an IELTS test center. The computer-delivered test is offered online.

The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The speaking and writing sections are the same for both the IELTS Academic and IELTS General Training exams. The listening and reading sections are different for each exam.

The IELTS test is offered in two versions: the IELTS Academic test and the IELTS General Training test. The IELTS Academic test is for people who are applying to university or professional programs. The IELTS General Training test is for people who are applying for work or immigration purposes.

The IELTS test is offered in more than 140 countries. To find an IELTS test center near you, visit the IELTS website.

The IELTS test fee varies by country. To see the test fee in your country, visit the IELTS website.

The IELTS test is offered in two versions: the IELTS Academic test and the IELTS General Training test. The IELTS Academic test is for people who are applying to university or professional programs. The IELTS General Training test is for people who are applying for work or immigration purposes.

The IELTS test is offered in more than 140 countries. To find an IELTS test center near you, visit the IELTS website.

The IELTS test fee varies by country. To see the test fee in your country, visit the IELTS website.