Blog

Thời gian thi IELTS – IELTS exam time

(English below)

Thời gian thi IELTS

sự quản lý

Nếu bạn dự định tham gia kỳ thi IELTS, một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách làm điều đó.

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách thảo luận về các phần khác nhau của kỳ thi IELTS và bạn nên dành bao nhiêu thời gian cho mỗi phần. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên chung về cách tận dụng tối đa thời gian của bạn trong khi bạn đang làm bài kiểm tra.

Đến cuối bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách quản lý thời gian của mình trong kỳ thi IELTS để bạn có thể tối đa hóa điểm số của mình.

Thời gian thi IELTS đang đến gần và nhiều sinh viên đang tự hỏi làm thế nào họ sẽ có giá. Bài viết này sẽ cung cấp một số lời khuyên về cách tận dụng tối đa thời gian của bạn và cải thiện cơ hội thành công của bạn.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với việc lắng nghe và đọc mỗi giá trị 10 điểm, viết trị giá 8 điểm và nói trị giá 7 điểm.

Để có được điểm số tốt, bạn cần thể hiện một hiệu suất tốt trên cả bốn phần. Tuy nhiên, một số phần có giá trị cao hơn các phần khác, vì vậy điều quan trọng là tập trung thời gian và năng lượng của bạn cho phù hợp.

Lắng nghe và đọc là hai phần đáng giá nhất, vì vậy bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho chúng. Thay vào đó, tập trung vào các phần viết và nói, có giá trị hơn.

Để viết, bạn nên dành ít nhất 45 phút cho nhiệm vụ 1 và 60 phút cho Nhiệm vụ 2. Đối với nhiệm vụ 1, bạn sẽ cần viết một báo cáo dựa trên thông tin được đưa ra trong biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ.

Đối với nhiệm vụ 2, bạn sẽ cần viết một bài luận để trả lời một lời nhắc nhất định. Hãy chắc chắn lên kế hoạch cho bài luận của bạn trước khi bạn bắt đầu viết, vì điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong thời gian dài.

Nói, bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với giám khảo trong khoảng 15 phút. Cuộc trò chuyện sẽ dựa trên các chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày của bạn, chẳng hạn như công việc, gia đình hoặc sở thích của bạn.

Chuẩn bị cho bài kiểm tra nói của bạn bằng cách thực hành với một người bạn hoặc thành viên gia đình. Điều này sẽ giúp bạn quen với việc nói chuyện bằng tiếng Anh và cũng sẽ cho bạn cơ hội cải thiện sự lưu loát của bạn.

Bài kiểm tra IELTS không phải là một bài kiểm tra dễ dàng, nhưng nếu bạn chuẩn bị đúng và tập trung vào các phần đáng giá nhất, bạn sẽ tăng cơ hội thành công. Chúc may mắn!

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam time

management

If you’re planning to take the IELTS exam, one of the most important things you can do is to manage your time effectively. In this article, we’ll give you some tips on how to do just that.

We’ll start by discussing the different sections of the IELTS exam and how much time you should spend on each one. Then, we’ll give you some general tips on how to make the most of your time while you’re taking the exam.

By the end of this article, you’ll have a better understanding of how to manage your time during the IELTS exam so that you can maximize your score.

IELTS exam time is drawing near and many students are wondering how they will fare. This article will provide some tips on how to make the most of your time and improve your chances of success.

The IELTS test is divided into four sections – listening, reading, writing and speaking. Each section is worth a total of 25 points, with listening and reading each worth 10 points, writing worth 8 points, and speaking worth 7 points.

To get a good score, you need to show a good performance across all four sections. However, some sections are worth more than others, so it is important to focus your time and energy accordingly.

Listening and reading are the two sections that are worth the least, so you should not spend too much time on them. Instead, focus on the writing and speaking sections, which are worth more.

For writing, you should spend at least 45 minutes on task 1 and 60 minutes on task 2. For task 1, you will need to write a report based on information given in a graph, table, or diagram.

For task 2, you will need to write an essay in response to a given prompt. Make sure to plan your essay before you start writing, as this will save you time in the long run.

Speaking, you will have a conversation with the examiner for about 15 minutes. The conversation will be based on topics related to your daily life, such as your work, family, or hobbies.

Prepare for your speaking test by practising with a friend or family member. This will help you get used to talking in English and will also give you a chance to improve your fluency.

The IELTS test is not an easy exam, but if you prepare properly and focus on the sections that are worth the most, you will increase your chances of success. Good luck!