Blog

Thời gian test IELTS – IELTS test time

(English below)

Thời gian test IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Nó được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra mất 2 giờ 45 phút.

Thực hiện bài kiểm tra IELTS có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để chuẩn bị cho nó. Một trong những điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là thời gian thi thử của IELTS.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có một lượng thời gian khác nhau được phân bổ để hoàn thành.

Phần đọc là phần đầu tiên của bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần này.

Phần viết là phần thứ hai của bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần này.

Phần nghe là phần thứ ba của bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần này.

Phần nói là phần thứ tư và cuối cùng của bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ có 11-14 phút để hoàn thành phần này.

Bây giờ bạn đã biết thời gian thi thử của IELTS, điều quan trọng là sử dụng thời gian đó một cách khôn ngoan. Dưới đây là một số lời khuyên về cách tận dụng tối đa thời gian bạn có trong mỗi phần.

Trong phần đọc, nó rất quan trọng để tăng tốc bản thân. Don Hãy cố gắng tăng tốc thông qua các câu hỏi. Thay vào đó, hãy dành thời gian của bạn và đọc cẩn thận từng câu hỏi. Điều này sẽ giúp bạn tránh mắc lỗi.

Trong phần Viết, nó rất quan trọng để lên kế hoạch cho bài luận của bạn trước khi bạn bắt đầu viết. Điều này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và không hết thời gian.

Trong phần nghe, nó rất quan trọng để lắng nghe cẩn thận. Don Patrick cố gắng đa nhiệm trong khi bạn nghe. Thay vào đó, hãy tập trung tất cả sự chú ý của bạn vào âm thanh. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì mà nói.

Trong phần nói, nó rất quan trọng để nói rõ ràng. Don lồng vội vã qua câu trả lời của bạn. Thay vào đó, hãy dành thời gian của bạn và phát âm lời nói của bạn. Điều này sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả.

Thời gian thi thử của IELTS có thể là một thách thức, nhưng nếu bạn sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan, bạn có thể thành công. Chỉ cần nhớ tăng tốc bản thân, lên kế hoạch trước, lắng nghe cẩn thận và nói rõ ràng. Với những lời khuyên này, bạn sẽ đang trên đường đến bài kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test time

The IELTS test is a test of English language proficiency. It is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. The test takes 2 hours and 45 minutes.

Taking the IELTS test can be a daunting task, especially if you’re not sure how to prepare for it. One of the most important things to keep in mind is the IELTS test time.

The IELTS test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section has a different amount of time allotted for completion.

The Reading section is the first section of the IELTS test. You will have 60 minutes to complete this section.

The Writing section is the second section of the IELTS test. You will have 60 minutes to complete this section.

The Listening section is the third section of the IELTS test. You will have 30 minutes to complete this section.

The Speaking section is the fourth and final section of the IELTS test. You will have 11-14 minutes to complete this section.

Now that you know the IELTS test time, it’s important to use that time wisely. Here are some tips on how to make the most of the time you have in each section.

In the Reading section, it’s important to Pace yourself. Don’t try to speed through the questions. Instead, take your time and read each question carefully. This will help you avoid making mistakes.

In the Writing section, it’s important to Plan your essay before you start writing. This will help you stay on track and not run out of time.

In the Listening section, it’s important to Listen carefully. Don’t try to multitask while you’re listening. Instead, focus all of your attention on the audio. This will help you understand what’s being said.

In the Speaking section, it’s important to Speak clearly. Don’t rush through your answers. Instead, take your time and enunciate your words. This will help you communicate effectively.

The IELTS test time can be challenging, but if you use your time wisely, you can succeed. Just remember to pace yourself, plan ahead, listen carefully, and speak clearly. With these tips, you’ll be on your way to acing the IELTS test.