Blog

Thời gian đăng ký thi IELTS – IELTS exam registration time

(English below)

Thời gian đăng ký thi IELTS

Thời gian đăng ký thi IELTS có thể là một quá trình khó hiểu và căng thẳng cho nhiều người tham gia thử nghiệm. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu khi nào nên đăng ký kỳ thi IELTS và quy trình đăng ký đòi hỏi gì. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách đăng ký bài kiểm tra IELTS một cách tự tin!

Đã đến lúc đăng ký kỳ thi IELTS! Đây là những gì bạn cần biết về quy trình đăng ký và những gì bạn có thể mong đợi trong ngày thi thử.

Kỳ thi IELTS được cung cấp ở hai cấp, đào tạo học tập và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại một tổ chức giáo dục đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Đăng ký cho kỳ thi IELTS có thể được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua một trung tâm địa phương. Phí đăng ký là $ 330 và bạn sẽ cần cung cấp số hộ chiếu và chi tiết liên lạc của mình.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ cần chọn ngày kiểm tra và cung cấp thông tin sinh trắc học của bạn. Thông tin sinh trắc học bao gồm ảnh, chữ ký và dấu vân tay của bạn.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu và xác nhận đăng ký với bạn. Bạn cũng sẽ cần cung cấp thông tin sinh trắc học của bạn một lần nữa.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung.

Các phần viết và nói là khác nhau cho mỗi cấp độ. Bài kiểm tra viết học thuật có hai nhiệm vụ, trong khi bài kiểm tra viết đào tạo chung chỉ có một. Bài kiểm tra nói cũng khác nhau cho mỗi cấp độ, với bài kiểm tra học thuật là một cuộc phỏng vấn trực tiếp và bài kiểm tra đào tạo chung là một cuộc phỏng vấn nhóm.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất. Điểm số có giá trị trong hai năm.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu trên hành trình IELTS của bạn!

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam registration time

IELTS exam registration time can be a confusing and stressful process for many test-takers. This guide will help you understand when to register for the IELTS exam and what the registration process entails. By the end of this guide, you will know how to register for the IELTS exam with confidence!

It’s time to register for the IELTS exam! Here’s what you need to know about the registration process and what you can expect on test day.

The IELTS exam is offered at two levels, Academic and General Training. The Academic test is for those who want to study at a higher education institution, while the General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country.

Registration for the IELTS exam can be done online or through a local centre. The registration fee is $330, and you will need to provide your passport number and contact details.

Once you have registered, you will need to select a test date and provide your biometric information. Biometric information includes your photograph, signature and fingerprints.

On test day, you will need to bring your passport and registration confirmation with you. You will also need to provide your biometric information again.

The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing and speaking. The listening and reading sections are the same for both the Academic and General Training tests.

The writing and speaking sections are different for each level. The Academic writing test has two tasks, while the General Training writing test has only one. The speaking test is also different for each level, with the Academic test being a face-to-face interview and the General Training test being a group interview.

The IELTS test is marked on a 9-band scale, with 9 being the highest score. Scores are valid for two years.

So, what are you waiting for? Register now and get started on your IELTS journey!