Blog

Thời gian có kết quả IELTS – Time has IELTS results

(English below)

Thời gian có kết quả IELTS

Thời gian có kết quả IELTS

Kết quả IELTS đã hết và thời gian đã đến cho một nhóm sinh viên khác nhận kết quả của họ. IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của một người. Nó được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới như một cách để đánh giá trình độ ngôn ngữ của ai đó. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm là 100. Kết quả IELTS được phát hành trực tuyến và sinh viên có thể truy cập kết quả bằng cách đăng nhập vào tài khoản của họ. Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Đó là chính thức: Kết quả IELTS đang ở và chúng thật tuyệt vời! Chúng tôi rất tự hào về các sinh viên đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được kết quả tuyệt vời như vậy.

Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng lớn đến tất cả các sinh viên của chúng tôi, những người đã tham gia kỳ thi IELTS. Chúng tôi rất tự hào về thành tích của bạn!

Chúng tôi biết rằng việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn từng bước. Các gia sư IELTS có kinh nghiệm và có trình độ của chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng sự tự tin và phát triển các kỹ năng của bạn để bạn có thể đạt được điểm số mong muốn của mình.

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS để phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn. Chúng tôi cũng có một số bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn để bạn có thể làm quen với định dạng thi và cảm nhận về những gì mong đợi trong ngày.

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện điểm IELTS của mình, chúng tôi có thể giúp đỡ! Liên hệ với chúng tôi hôm nay để tìm hiểu thêm về các khóa học chuẩn bị IELTS của chúng tôi.

Tags: IELTS

 


 

Time has IELTS results

Time has IELTS results

The IELTS results are out and time has come for another set of students to receive their results. The IELTS, or International English Language Testing System, is a test that measures a person’s ability to use and understand English. It is used by universities and employers around the world as a way to gauge someone’s language proficiency. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100. The IELTS results are released online, and students can access their results by logging in to their account. The IELTS results are valid for two years.

It’s official: the IELTS results are in and they are amazing! We are so proud of our students who have worked so hard to achieve such great results.

We would like to give a big congratulations to all of our students who have taken the IELTS exam. We are so proud of your achievements!

We know that preparing for the IELTS exam can be a daunting task, but we are here to support you every step of the way. Our experienced and qualified IELTS tutors will help you to build your confidence and develop your skills so that you can achieve your desired score.

We offer a range of IELTS preparation courses to suit your needs and budget. We also have a number of IELTS practice tests available so that you can familiarise yourself with the exam format and get a feel for what to expect on the day.

If you are looking to improve your IELTS score, we can help! Contact us today to find out more about our IELTS preparation courses.