Blog

Thi thử IELTS trên máy tính miễn phí – IELTS test on the computer for free

(English below)

Thi thử IELTS trên máy tính miễn phí

Các bài kiểm tra phân phối máy tính IELTS hiện có sẵn ở tất cả các địa điểm. Bạn có thể thực hiện kiểm tra IELTS của mình trên máy tính tại các vị trí đã chọn. Đây là một cách mới, thuận tiện để lấy IELTS cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn về nơi và khi bạn thực hiện bài kiểm tra của mình.

Thử nghiệm phân phối máy tính của IELTS đã được thiết kế gần nhất có thể với bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy. Bạn sẽ ngồi cùng một mô -đun kiểm tra (nghe, đọc, viết và nói) trên máy tính. Bài kiểm tra nói sẽ được tiến hành trực tiếp với một giám khảo của IELTS.

Bài kiểm tra phân phối máy tính của IELTS hiện có sẵn ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Và nó đang ngày càng trở nên phổ biến vì nó cung cấp một số lợi thế so với bài kiểm tra dựa trên giấy truyền thống.

Một trong những lợi thế lớn nhất là bạn có thể làm bài kiểm tra trên máy tính tại một thời điểm và địa điểm phù hợp với bạn. Bạn không còn phải chờ một bài kiểm tra trên giấy được lên lịch trong khu vực của bạn. Bạn cũng có thể làm bài kiểm tra tại một trung tâm thi thử cung cấp thi thử do máy tính giao.

Một lợi thế khác là bạn sẽ nhận được kết quả của mình trong vòng 5-7 ngày sau khi làm bài kiểm tra. Với bài kiểm tra trên giấy, bạn phải chờ tối đa hai tuần để có được kết quả.

Bài kiểm tra phân phối máy tính IELTS giống như thi thử dựa trên giấy về nội dung, định dạng và mức độ khó. Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ sử dụng các phần lắng nghe, đọc và viết trên máy tính.

Bài kiểm tra nói vẫn được tiến hành trực tiếp với một giám khảo. Tuy nhiên, bạn sẽ có tùy chọn làm bài kiểm tra nói trước hoặc sau các phần khác.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bạn nên kiểm tra với trung tâm thi thử địa phương của mình để xem họ có cung cấp bài kiểm tra do máy tính giao không. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về bài kiểm tra và cách đăng ký trên trang web chính thức của IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test on the computer for free

IELTS computer-delivered tests are now available in all locations. You can take your IELTS test on a computer at selected locations. This is a new, convenient way to take IELTS that gives you more choice about where and when you take your test.

The IELTS computer-delivered test has been designed to be as close as possible to the paper-based IELTS test. You will sit the same test modules (Listening, Reading, Writing and Speaking) on a computer. The Speaking test will be conducted face-to-face with an IELTS Examiner.

IELTS computer-delivered test is now available in more than 50 countries around the world. And it is becoming increasingly popular as it offers a number of advantages over the traditional paper-based test.

One of the biggest advantages is that you can take the test on a computer at a time and place that suits you. You no longer have to wait for a paper-based test to be scheduled in your area. You can also take the test at a test centre that offers computer-delivered testing.

Another advantage is that you will receive your results within 5-7 days after taking the test. With the paper-based test, you have to wait for up to two weeks to get your results.

The IELTS computer-delivered test is the same as the paper-based test in terms of content, format and level of difficulty. The only difference is that you will take the Listening, Reading and Writing sections on a computer.

The Speaking test is still conducted face-to-face with an examiner. However, you will have the option of taking the Speaking test before or after the other sections.

If you are planning to take the IELTS test, you should check with your local test centre to see if they offer the computer-delivered test. You can also find out more about the test and how to register on the official IELTS website.