Blog

Thi thử IELTS trên giấy – IELTS test on paper

(English below)

Thi thử IELTS trên giấy

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra có sẵn ở hai định dạng – IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người cần đăng ký đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các phần của bài kiểm tra được thực hiện trong cùng một ngày, từng phần khác.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Các phần nói và nghe của bài kiểm tra là giống nhau cho cả đào tạo chung của IELTS và IELTS.

Các phần đọc và viết của bài kiểm tra là khác nhau.

Đọc sách học tập của IELTS – 3 đoạn với 40 câu hỏi. 60 phút

Bài đọc đào tạo chung của IELTS – 3 đoạn với 40 câu hỏi. 60 phút

IELTS Viết học thuật – 2 nhiệm vụ. 60 phút

Viết đào tạo chung của IELTS – 2 nhiệm vụ. 60 phút

IELTS NÓI-11-14 phút

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. thi thử được tổ chức tại hơn 500 địa điểm tại 140 quốc gia trên thế giới.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test on paper

The IELTS test is an international English language testing system that assesses the language abilities of people who want to study or work in English-speaking countries. The IELTS test has two versions: the Academic version and the General Training version.

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. More than three million people take the IELTS test every year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The test is available in two formats – IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who need to register for training or work experience in an English-speaking country.

The IELTS test is made up of four parts – Listening, Reading, Writing and Speaking. All parts of the test are taken on the same day, one after the other.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

The Speaking and Listening parts of the test are the same for both IELTS Academic and IELTS General Training.

The Reading and Writing parts of the test are different.

IELTS Academic Reading – 3 passages with 40 questions. 60 minutes

IELTS General Training Reading – 3 passages with 40 questions. 60 minutes

IELTS Academic Writing – 2 tasks. 60 minutes

IELTS General Training Writing – 2 tasks. 60 minutes

IELTS Speaking – 11-14 minutes

IELTS is a paper-based test. The test is held in over 500 locations in 140 countries around the world.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.