Blog

Thi thử IELTS tại british council – IELTS test at British Council

(English below)

Thi thử IELTS tại british council

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh

Tại sao làm bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh?

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh được công nhận rộng rãi bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên thế giới là thước đo đáng tin cậy và chính xác về trình độ tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh được quản lý bởi các giám khảo IELTS được đào tạo và có kinh nghiệm.

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh là giá cả phải chăng và thuận tiện, với ngày thử nghiệm và địa điểm có sẵn trên toàn thế giới.

Thực hiện bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh để đạt được ước mơ toàn cầu của bạn!

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Language đánh giá.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,9 triệu người mỗi năm, tại hơn 140 quốc gia.

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh có hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung. Tất cả những người làm bài kiểm tra thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau nhưng các bài kiểm tra đọc và viết khác nhau.

Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 170.

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh được chấp nhận rộng rãi cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư. Ở Anh, IELTS được chấp nhận bởi cả bốn loại thị thực và nhập cư – Cấp 4 (trẻ em), Cấp 5 (Chương trình di động của giới trẻ), Cấp 1 (Doanh nhân) và Cấp 2 (Chung) – cũng như bởi UK NARIC, quan chức cơ thể để công nhận trình độ và kỹ năng quốc tế.

IELTS cũng được hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn tới bốn lần một tháng tại hơn 500 địa điểm thi thử tại hơn 50 quốc gia.

Người thực hiện thi thử IELTS có thể chọn làm bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, tùy thuộc vào cách nào thuận tiện hơn cho họ.

Bài kiểm tra IELTS kéo dài trong 2 giờ 45 phút và được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi, không có sự phá vỡ ở giữa. Bài kiểm tra nói có thể được thực hiện cùng ngày với các phần khác, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau.

Người tham gia thi thử của IELTS sẽ nhận được điểm ban nhạc cho mỗi phần, cũng như điểm số ban nhạc tổng thể. Điểm số ban nhạc dao động từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Người thực hiện thi thử IELTS cũng sẽ nhận được một báo cáo chi tiết về hiệu suất của họ, với phản hồi về điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh là một bài kiểm tra công bằng, đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ tiếng Anh. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một loạt các người tham gia thi thử, từ những người cần tiếng Anh cho mục đích học tập, đến những người cần nó cho mục đích làm việc hoặc nhập cư.

IELTS là một thi thử giá cả phải chăng, với một loạt các ngày thi thử và địa điểm để lựa chọn. Đây cũng là một bài kiểm tra linh hoạt, với hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung – để đáp ứng nhu cầu của tất cả các người tham gia thi thử.

IELTS là một trình độ chuyên môn được chấp nhận rộng rãi, với hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận nó. Nó cũng được công nhận bởi cả bốn loại thị thực và nhập cư ở Anh.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra công bằng, đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ tiếng Anh, bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Tags: British Council, IELTS

 


 

IELTS test at British Council

IELTS test at British Council

Why take the IELTS test at British Council?

The IELTS test at British Council is one of the most popular English language proficiency tests in the world. More than 3 million people take the IELTS test every year.

The IELTS test at British Council is widely recognized by universities, employers, and governments around the world as a reliable and accurate measure of English language proficiency.

The IELTS test at British Council is available in two versions: Academic and General Training.

The IELTS test at British Council is administered by trained and experienced IELTS examiners.

The IELTS test at British Council is affordable and convenient, with test dates and locations available around the world.

Take the IELTS test at British Council to achieve your global dreams!

IELTS test at British Council

The IELTS test at British Council is an international English language testing system which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.9 million people each year, in over 140 countries.

The IELTS test at British Council has two versions – Academic and General Training. All test takers take the same Listening and Speaking tests but different Reading and Writing tests.

The IELTS test fee is currently £170.

The IELTS test at British Council is widely accepted for study, work and migration purposes. In the UK, IELTS is accepted by all four Visa and Immigration categories – Tier 4 (Child), Tier 5 (Youth Mobility Scheme), Tier 1 (Entrepreneur) and Tier 2 (General) – as well as by UK NARIC, the official body for the recognition of international qualifications and skills.

IELTS is also accepted by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available up to four times a month at over 500 test locations in over 50 countries.

IELTS test takers can choose to take the test on paper or computer, depending on which is more convenient for them.

The IELTS test lasts for 2 hours and 45 minutes and is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting, with no breaks in between. The Speaking test may be taken on the same day as the other sections, or up to seven days before or after.

IELTS test takers will receive a band score for each section, as well as an overall band score. The band scores range from 1 (non-user) to 9 (expert user).

IELTS test takers will also receive a detailed report on their performance, with feedback on their strengths and weaknesses.

The IELTS test at British Council is a fair, reliable and valid test of English language proficiency. It is designed to meet the needs of a wide range of test takers, from those who need English for academic purposes, to those who need it for work or immigration purposes.

IELTS is an affordable test, with a wide range of test dates and locations to choose from. It is also a flexible test, with two versions – Academic and General Training – to meet the needs of all test takers.

IELTS is a widely accepted qualification, with over 9,000 organisations worldwide recognising it. It is also recognised by all four Visa and Immigration categories in the UK.

If you are looking for a fair, reliable and valid test of English language proficiency, the IELTS test at British Council is the perfect choice for you.