Blog

Thi thử IELTS máy tính – Computer IELTS test

(English below)

Thi thử IELTS máy tính

Thử nghiệm IELTS do máy tính phân phối rất giống với thử nghiệm IELTS dựa trên giấy, với một vài khác biệt. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS do máy tính giao của bạn.

Mẹo thực hiện bài kiểm tra IELTS do máy tính phân phối

-Các thử nghiệm IELTS được phân phối máy tính rất giống với bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy, với một vài khác biệt.

-Đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS do máy tính của bạn.

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS do máy tính giao. Đây là những gì bạn cần biết về phiên bản thi thử này.

thi thử IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: thi thử dựa trên giấy và thi thử do máy tính giao. Bài kiểm tra do máy tính cung cấp được cung cấp ở nhiều vị trí hơn so với thi thử trên giấy và đang trở thành phiên bản phổ biến hơn của bài kiểm tra.

Thực hiện bài kiểm tra IELTS do máy tính giao có một số lợi thế. Đầu tiên, đó là một cách hiệu quả hơn để làm bài kiểm tra. Bạn sẽ có thể nhận được kết quả của mình trong 5-7 ngày, trái ngược với 2-3 tuần cần thiết để nhận kết quả của bạn từ bài kiểm tra trên giấy.

Thứ hai, bài kiểm tra IELTS được giao trên máy tính thuận tiện hơn. Bạn có thể chọn từ một loạt các ngày thi thử và địa điểm, và thậm chí bạn có thể làm bài kiểm tra vào thứ bảy.

Thứ ba, bài kiểm tra IELTS do máy tính phân phối chính xác hơn. Định dạng thích ứng với máy tính của bài kiểm tra đảm bảo rằng bạn chỉ được hỏi các câu hỏi ở cấp độ của bạn, vì vậy bạn không đoán được câu trả lời.

Thứ tư, bài kiểm tra IELTS do máy tính phân phối an toàn hơn. Bài kiểm tra được thực hiện trong các điều kiện bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn gian lận.

Cuối cùng, bài kiểm tra IELTS do máy tính phân phối thân thiện với môi trường hơn. thi thử dựa trên giấy đòi hỏi rất nhiều tài nguyên để sản xuất và vận chuyển, trong khi thi thử được giao bằng máy tính được thực hiện bằng điện tử.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bạn nên xem xét thực hiện bài kiểm tra IELTS do máy tính giao. Đó là một cách hiệu quả hơn, thuận tiện và chính xác hơn để làm bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

Computer IELTS test

The computer-delivered IELTS test is very similar to the paper-based IELTS test, with a few differences. Here are some tips to help you prepare for your computer-delivered IELTS test.

Tips for taking the computer-delivered IELTS test

-The computer-delivered IELTS test is very similar to the paper-based IELTS test, with a few differences.

-Here are some tips to help you prepare for your computer-delivered IELTS test.

Are you planning on taking the IELTS test? If so, you’ll need to be prepared for the computer-delivered IELTS test. Here’s what you need to know about this version of the test.

The IELTS test is offered in two versions: the paper-based test and the computer-delivered test. The computer-delivered test is offered in more locations than the paper-based test and is becoming the more popular version of the test.

Taking the computer-delivered IELTS test has several advantages. First, it is a more efficient way to take the test. You will be able to receive your results in 5-7 days, as opposed to the 2-3 weeks it takes to receive your results from the paper-based test.

Second, the computer-delivered IELTS test is more convenient. You can choose from a variety of test dates and locations, and you can even take the test on a Saturday.

Third, the computer-delivered IELTS test is more accurate. The computer-adaptive format of the test ensures that you are only asked questions at your level, so you are not guessing at the answers.

Fourth, the computer-delivered IELTS test is more secure. The test is administered under strict security conditions to prevent cheating.

Finally, the computer-delivered IELTS test is more environmentally friendly. The paper-based test requires a lot of resources to produce and ship, while the computer-delivered test is delivered electronically.

If you are planning on taking the IELTS test, you should consider taking the computer-delivered IELTS test. It is a more efficient, convenient, and accurate way to take the test.