Blog

Thi thử IELTS idp trên máy tính – IELTS IDP on your computer

(English below)

Thi thử IELTS idp trên máy tính

IELTS IDP trên máy tính của bạn

Bạn đang muốn cải thiện điểm IELTS của mình? Bạn có muốn thực hành IELTS trên máy tính của mình không? Nếu vậy, bài viết này là dành cho bạn!

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập học và nhập cư của trường đại học.

IELTS IDP là một khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Khóa học là tự nhịp độ và bạn có thể truy cập nó từ bất cứ đâu trên thế giới với kết nối internet.

Khóa học bao gồm cả bốn kỹ năng được kiểm tra trong bài kiểm tra IELTS: đọc, viết, nghe và nói. Nó cũng cung cấp các mẹo và chiến lược làm bài kiểm tra, và bài kiểm tra thực hành IELTS đầy đủ.

Nếu bạn nghiêm túc về việc cải thiện điểm IELTS của mình, IELTS IDP là một lựa chọn tuyệt vời. Đó là một cách giá cả phải chăng, thuận tiện và hiệu quả để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL).

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn mô -đun được thực hiện trong cùng một ngày.

Bốn mô -đun IELTS đo lường các khía cạnh khác nhau trong các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Lắng nghe: Mô -đun này đánh giá khả năng nghe và hiểu tiếng Anh nói trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Đọc: Mô -đun này đánh giá khả năng đọc và hiểu tiếng Anh bằng văn bản của bạn.

Viết: Mô -đun này đánh giá khả năng viết bằng tiếng Anh của bạn.

Phát biểu: Mô-đun này đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong các tình huống trực tiếp.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Các mô -đun nghe và nói là giống nhau cho tất cả các ứng cử viên.

Các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra.

Đọc và viết học thuật

Các mô -đun đọc và viết học thuật đo lường khả năng đọc và viết của bạn trong bối cảnh học thuật.

Mô -đun đọc học thuật bao gồm ba đoạn với tổng cộng 40 câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Chúng được viết cho một đối tượng không chuyên nghiệp và dựa trên các chủ đề học thuật quan tâm chung.

Mô -đun viết học thuật bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 yêu cầu bạn viết 150 từ mô tả dữ liệu hoặc mô tả một quá trình. Nhiệm vụ 2 yêu cầu bạn viết 250 từ để đáp ứng ý kiến, tranh luận hoặc vấn đề.

Đọc và viết đào tạo chung

Các mô -đun đọc và viết đào tạo chung đo lường khả năng đọc và viết của bạn trong một bối cảnh chung.

Mô -đun đọc đào tạo chung bao gồm ba đoạn với tổng cộng 40 câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và hướng dẫn. Họ được viết cho một đối tượng không chuyên nghiệp.

Mô -đun viết đào tạo chung bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 yêu cầu bạn viết một lá thư để đáp lại tình huống đã cho. Nhiệm vụ 2 yêu cầu bạn viết một bài luận để đáp ứng ý kiến, tranh luận hoặc vấn đề.

Bài kiểm tra IELTS được xếp loại theo thang điểm 9.

Band 9 là cấp cao nhất và ban nhạc 1 là mức thấp nhất.

Thang đo băng tần IELTS là một mô tả cho từng kỹ năng ngôn ngữ được đo trong bài kiểm tra.

Ban nhạc 9

Người dùng chuyên gia

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy hoạt động của ngôn ngữ, chỉ có những điểm không chính xác không thường xuyên và sự không chính xác. Những hiểu lầm có thể xảy ra trong những tình huống xa lạ. Xử lý lập luận chi tiết phức tạp tốt.

Ban nhạc 8

Người dùng rất tốt

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy hoạt động đầy đủ của ngôn ngữ với sự không chính xác không có hệ thống và sự không chính xác. Có thể hiểu lầm một số điều trong các tình huống lạ. Thường xử lý ngôn ngữ phức tạp tốt và hiểu lý luận chi tiết.

Ban nhạc 7

Người dùng tốt

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy hoạt động của ngôn ngữ, mặc dù thường xuyên không chính xác, sự không chính xác và hiểu lầm trong một số tình huống. Nói chung, xử lý ngôn ngữ phức tạp tốt và hiểu lý luận chi tiết.

Ban nhạc 6

Người dùng có thẩm quyền

Người làm bài kiểm tra nói chung có chỉ huy ngôn ngữ hiệu quả mặc dù một số điểm không chính xác, không phù hợp và hiểu lầm. Có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ khá phức tạp, đặc biệt là trong các tình huống quen thuộc.

Ban nhạc 5

Người sử dụng khiêm tốn

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy một phần của ngôn ngữ, đối phó với ý nghĩa tổng thể trong hầu hết các tình huống, mặc dù có khả năng mắc nhiều sai lầm. Nên có thể xử lý giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực riêng.

Ban nhạc 4

Người dùng hạn chế

Người làm bài kiểm tra có lệnh tối thiểu của ngôn ngữ. Có khó khăn lớn để hiểu tiếng Anh nói và viết.

Ban nhạc 3

Người dùng cực kỳ hạn chế

Bài kiểm tra nói và viết rất ít tiếng Anh và gặp khó khăn lớn trong việc hiểu tiếng Anh nói và viết.

Ban nhạc 2

người sử dụng trung gian

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy một phần của ngôn ngữ, đối phó với ý nghĩa tổng thể trong hầu hết các tình huống, mặc dù có khả năng mắc nhiều sai lầm. Nên có thể xử lý giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực riêng.

Ban nhạc 1

Người dùng mới làm quen

Người làm bài kiểm tra có ít hoặc không có khả năng sử dụng ngôn ngữ.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IELTS IDP on your computer

IELTS IDP on your computer

Are you looking to improve your IELTS score? Do you want to practice IELTS on your computer? If so, this article is for you!

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted as a proof of English proficiency for university admission and immigration purposes.

IELTS IDP is an online IELTS preparation course offered by the British Council. The course is self-paced and you can access it from anywhere in the world with an internet connection.

The course covers all four skills tested in the IELTS exam: reading, writing, listening, and speaking. It also provides test-taking tips and strategies, and a full-length IELTS practice test.

If you are serious about improving your IELTS score, IELTS IDP is a great option. It is an affordable, convenient, and effective way to prepare for the IELTS exam.

IELTS is an international English language testing system. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All four modules are taken on the same day.

The four IELTS modules measure different aspects of your English language skills.

Listening: This module assesses your ability to listen to and understand spoken English in a variety of contexts.

Reading: This module assesses your ability to read and understand written English.

Writing: This module assesses your ability to write in English.

Speaking: This module assesses your ability to communicate in English in face-to-face situations.

IELTS is a paper-based test. The Listening and Speaking modules are the same for all candidates.

The Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

Academic Reading and Writing

The Academic Reading and Writing modules measure your ability to read and write in an academic context.

The Academic Reading module consists of three passages with a total of 40 questions. The passages are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are written for a non-specialist audience and are on academic topics of general interest.

The Academic Writing module consists of two tasks. Task 1 requires you to write 150 words describing data or describing a process. Task 2 requires you to write 250 words in response to an opinion, argument or problem.

General Training Reading and Writing

The General Training Reading and Writing modules measure your ability to read and write in a general context.

The General Training Reading module consists of three passages with a total of 40 questions. The passages are taken from books, magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and guidelines. They are written for a non-specialist audience.

The General Training Writing module consists of two tasks. Task 1 requires you to write a letter in response to given situation. Task 2 requires you to write an essay in response to an opinion, argument or problem.

IELTS test is graded on a 9-band scale.

Band 9 is the highest level and Band 1 is the lowest level.

The IELTS 9-band scale is a descriptor for each language skill that is measured in the test.

Band 9

Expert user

The test taker has operational command of the language, with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex detailed argumentation well.

Band 8

Very good user

The test taker has fully operational command of the language with occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. May misunderstand some things in unfamiliar situations. Usually handles complex language well and understands detailed reasoning.

Band 7

Good user

The test taker has operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning.

Band 6

Competent user

The test taker has generally effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.

Band 5

Modest user

The test taker has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.

Band 4

Limited user

The test taker has minimal command of the language. Has great difficulty understanding spoken and written English.

Band 3

Extremely limited user

The test taker speaks and writes very little English and has great difficulty understanding spoken and written English.

Band 2

Intermediate user

The test taker has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.

Band 1

Novice user

The test taker has little or no ability to use the language.