Blog

Thi thử IELTS hội đồng anh – The British IELTS test contest

(English below)

Thi thử IELTS hội đồng anh

Bài kiểm tra IELTS của Anh là một cuộc thi cho phép bạn giành được bài kiểm tra IELTS miễn phí. Cuộc thi dành cho tất cả công dân và cư dân Anh. Để nhập, bạn phải hoàn thành một mẫu đơn trực tuyến. Bài kiểm tra IELTS của Anh là một cơ hội tuyệt vời để bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

Kể từ khi thành lập vào năm 1989, bài kiểm tra IELTS của Anh là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Mỗi năm, hơn hai triệu người từ hơn 140 quốc gia làm bài kiểm tra để thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của họ.

Bài kiểm tra IELTS của Anh là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh, IDP: IDP: IELTS Australia và Cambridge English đánh giá. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp.

Bài kiểm tra có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị 25% của tổng điểm. Ứng viên phải hoàn thành tất cả bốn phần để nhận điểm cho bài kiểm tra.

thi thử IELTS của Anh được tổ chức tại hơn 1.000 địa điểm trên khắp thế giới và được cung cấp tới bốn lần một tháng. Bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho các ứng viên muốn học ở cấp đại học hoặc sau đại học tại một trường đại học nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho các ứng cử viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng minh kỹ năng tiếng Anh của họ cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Phí kiểm tra là GBP170 (hoặc tương đương địa phương).

Bài kiểm tra IELTS của Anh được hơn 9.000 tổ chức trên thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và các cơ quan chính phủ.

Bài kiểm tra IELTS của Anh cũng được thị thực và nhập cư Anh (UKVI) công nhận cho các đơn xin thị thực cho Vương quốc Anh.

Bài kiểm tra IELTS của Anh là một cách công bằng và giá cả phải chăng để thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Thực hiện bài kiểm tra và mở ra một thế giới cơ hội.

Tags: IELTS

 


 

The British IELTS test contest

The British IELTS test is a contest that allows you to win a free IELTS test. The contest is open to all British citizens and residents. To enter, you must complete an online application form. The British IELTS test is a great opportunity for you to improve your English language skills.

Since its inception in 1989, the British IELTS test has been the most popular English language proficiency test in the world. Every year, over two million people from over 140 countries take the test to demonstrate their English language skills.

The British IELTS test is an international English language test that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. It is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication.

The test has four parts – listening, reading, writing and speaking. Each part is worth 25% of the overall score. Candidates must complete all four parts to receive a score for the test.

The British IELTS test is held in over 1,000 locations around the world and is offered up to four times a month. The test is available in two versions – Academic and General Training.

The Academic version is for candidates who want to study at undergraduate or postgraduate level at an English-speaking university. The General Training version is for candidates who want to migrate to an English-speaking country or who need to prove their English language skills for work or training purposes.

The test fee is GBP170 (or the local equivalent).

The British IELTS test is recognised by over 9,000 organisations around the world, including universities, employers, professional bodies and government departments.

The British IELTS test is also recognised by the UK Visas and Immigration (UKVI) for visa applications to the UK.

The British IELTS test is a fair and affordable way to demonstrate your English language skills. Take the test and open up a world of opportunities.