Blog

Thi thử IELTS hà nội – Test IELTS Hanoi

(English below)

Thi thử IELTS hà nội

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người dự định di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và thành phố lớn thứ hai của đất nước. Dân số của nó trong năm 2009 được ước tính là 2,6 triệu cho các khu vực đô thị và 7,2 triệu cho quyền tài phán của Metropolitan. Thành phố này bao gồm 3,328,9 km2 (1,285,4 dặm vuông), và nằm ở bờ phải của sông Hồng. Hà Nội là 1.760 km (1.094 mi) về phía bắc thành phố Hồ Chí Minh và 120 km (75 mi) về phía tây của thành phố Hai Phong. Tháng 10 năm 2010 đã chính thức đánh dấu 1000 năm kể từ khi thành lập thành phố.

Tìm kiếm để làm bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội? Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết!

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản – phiên bản học thuật, cho những người dự định học tại trường đại học và phiên bản đào tạo chung, cho những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra mất 2 giờ 45 phút để hoàn thành và mỗi phần có giá trị tối đa là 9 ban nhạc.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại một số địa điểm trên khắp Hà Nội và bạn có thể đăng ký thi thử trực tuyến. Phí kiểm tra là $ 330 USD và bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hợp lệ vào ngày kiểm tra.

Nếu bạn đang tìm cách làm bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội, đây là một vài mẹo để giúp bạn chuẩn bị:

1. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu định dạng của bài kiểm tra. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa là 9 ban nhạc.

2. Làm quen với các loại câu hỏi sẽ được hỏi trong mỗi phần. Trang web IELTS có một số câu hỏi mẫu mà bạn có thể sử dụng để thực hành.

3. Thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là thực hành sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Nếu bạn có thể, hãy tìm một người nói tiếng Anh bản địa để thực hành.

4. Hãy nghỉ ngơi nhiều đêm trước khi kiểm tra. Bạn muốn được nghỉ ngơi tốt cho bài kiểm tra để bạn có thể cố gắng hết sức.

5. Hãy tự tin vào ngày thi thử. Hãy nhớ rằng bạn đã chuẩn bị cho bài kiểm tra và bạn có thể làm điều đó!

Thực hiện bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội là một cách tuyệt vời để thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Với một chút chuẩn bị, bạn có thể cố gắng hết sức vào ngày thi thử.

Tags: IELTS

 


 

Test IELTS Hanoi

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication. IELTS is recognised by more than 10,000 organisations worldwide.

There are two versions of the IELTS test:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country

Hanoi is the capital of Vietnam and the country’s second largest city. Its population in 2009 was estimated at 2.6 million for urban areas, and 7.2 million for the metropolitan jurisdiction. The city covers 3,328.9 square kilometres (1,285.4 sq mi), and is located on the right bank of the Red River. Hanoi is 1,760 km (1,094 mi) north of Ho Chi Minh City and 120 km (75 mi) west of Hai Phong city. October 2010 officially marked 1000 years since the establishment of the city.

Looking to take the IELTS test in Hanoi? Here’s everything you need to know!

The IELTS test is an international English language testing system that is accepted by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, and immigration authorities. The IELTS test has two versions – the Academic version, for those planning to study at university, and the General Training version, for those planning to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test is made up of four sections – Listening, Reading, Writing, and Speaking. The test takes 2 hours and 45 minutes to complete, and each section is worth a maximum of 9 bands.

The IELTS test is offered at a number of locations across Hanoi, and you can register for the test online. The test fee is $330 USD, and you will need to bring a valid passport on the day of the test.

If you’re looking to take the IELTS test in Hanoi, here are a few tips to help you prepare:

1. Make sure you understand the format of the test. The IELTS test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a maximum of 9 bands.

2. Familiarize yourself with the types of questions that will be asked in each section. The IELTS website has a number of sample questions that you can use to practice.

3. Practice your English skills. The best way to prepare for the IELTS test is to practice using English in your everyday life. If you can, find a native English speaker to practice with.

4. Get plenty of rest the night before the test. You want to be well-rested for the test so that you can do your best.

5. Be confident on test day. Remember that you have prepared for the test and that you can do it!

Taking the IELTS test in Hanoi is a great way to show your English language skills. With a little preparation, you can do your best on test day.