Blog

Thi thử IELTS free – IELTS free test

(English below)

Thi thử IELTS free

Bài kiểm tra miễn phí IELTS

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong hai bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL. IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm. Phần nói được tiến hành trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Điểm của người làm bài kiểm tra sau đó được báo cáo dưới dạng điểm của ban nhạc từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

IELTS cung cấp một bài kiểm tra thực hành trực tuyến miễn phí để giúp các người tham gia kiểm tra chuẩn bị cho kỳ thi. Bài kiểm tra thực hành bao gồm tất cả bốn phần của IELTS: nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra thực hành trực tuyến miễn phí của IELTS là một cách tuyệt vời để làm quen với bài kiểm tra IELTS và thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Đó cũng là một cách tốt để xem nếu bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi IELTS.

Bài kiểm tra thực hành trực tuyến IELTS không phải là bản sao chính xác của kỳ thi IELTS, nhưng nó là một xấp xỉ gần. Bài kiểm tra thực hành trực tuyến IELTS được định thời và các phần theo thứ tự như kỳ thi IELTS.

Bài kiểm tra thực hành trực tuyến IELTS có sẵn trong cả hai phiên bản đào tạo học thuật và chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra thực hành trực tuyến IELTS là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng bài kiểm tra thực hành trực tuyến IELTS không giống như kỳ thi IELTS thực tế. Bài kiểm tra thực hành trực tuyến IELTS chỉ là một cách để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS free test

IELTS free test

IELTS (International English Language Testing System) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The test is available in two versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training – for those wishing to migrate to an English-speaking country

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS (the International English Language Testing System) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL. IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand, and South African academic institutions. Over 3 million tests are taken each year.

The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score. The Speaking section is conducted face-to-face with a certified IELTS examiner.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The test taker’s score is then reported as a band score from 1 (non-user) to 9 (expert user).

IELTS offers a free online practice test to help test takers prepare for the exam. The practice test includes all four sections of the IELTS: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

The IELTS free online practice test is a great way to familiarize yourself with the IELTS exam and to practice your English language skills. It is also a good way to see if you are ready for the IELTS exam.

The IELTS online practice test is not an exact replica of the IELTS exam, but it is a close approximation. The IELTS online practice test is timed, and the sections are in the same order as the IELTS exam.

The IELTS online practice test is available in both the Academic and General Training versions. The Academic version is for test takers who want to study at a university or college, while the General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS online practice test is a great way to prepare for the IELTS exam. However, it is important to keep in mind that the IELTS online practice test is not the same as the actual IELTS exam. The IELTS online practice test is only one way to prepare for the IELTS exam.