Blog

Thi test IELTS – IELTS test test

(English below)

Thi test IELTS

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đo lường khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. Các bài kiểm tra IELTS có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng tài trợ bởi bốn tổ chức quốc tế: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đại học Cambridge Local thi Syndicate (UCLES) và các đối tác của IELTS.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng tài trợ bởi bốn tổ chức quốc tế: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đại học Cambridge Local thi Syndicate (UCLES) và các đối tác của IELTS.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng tài trợ bởi bốn tổ chức quốc tế: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đại học Cambridge Local thi Syndicate (UCLES) và các đối tác của IELTS.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng tài trợ bởi bốn tổ chức quốc tế: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đại học Cambridge Local thi Syndicate (UCLES) và các đối tác của IELTS.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng tài trợ bởi bốn tổ chức quốc tế: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đại học Cambridge Local thi Syndicate (UCLES) và các đối tác của IELTS.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test test

IELTS is the International English Language Testing System, which is designed to measure the language ability of people who want to study or work in environments where English is used as the language of communication. IELTS tests are available in two versions – Academic and General Training.

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that is co-sponsored by four international organisations: the British Council, IDP: IELTS Australia, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) and the IELTS partners.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country

IELTS is the only English language test that is co-sponsored by four international organisations: the British Council, IDP: IELTS Australia, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) and the IELTS partners.

IELTS is recognised by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country

IELTS is the only English language test that is co-sponsored by four international organisations: the British Council, IDP: IELTS Australia, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) and the IELTS partners.

IELTS is recognised by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country

IELTS is the only English language test that is co-sponsored by four international organisations: the British Council, IDP: IELTS Australia, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) and the IELTS partners.

IELTS is recognised by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country

IELTS is the only English language test that is co-sponsored by four international organisations: the British Council, IDP: IELTS Australia, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) and the IELTS partners.

IELTS is recognised by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.