Blog

Thi igcse – Igcse

(English below)

Thi igcse

Giấy chứng nhận chung quốc tế về giáo dục trung học (IGCSE) là một trình độ quốc tế cho học sinh. Nó được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới, và là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho nghiên cứu thêm hoặc nghề nghiệp.

IGCSE được tạo thành từ một số đối tượng, mỗi đối tượng có bài kiểm tra riêng. Để đạt được IGCSE, sinh viên phải hoàn thành các kỳ thi trong ít nhất tám môn học, bao gồm tiếng Anh, toán học và khoa học.

Có một số lợi ích khi nghiên cứu cho IGCSE. Chúng bao gồm phát triển các kỹ năng học tập độc lập, đạt được quan điểm toàn cầu và chuẩn bị cho việc học tập thêm hoặc nghề nghiệp.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc học tập cho IGCSE, thì hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần để bắt đầu.

IGCSE là một kỳ thi quốc tế lớn được thực hiện bởi các sinh viên trên toàn thế giới. Bài kiểm tra được thiết kế để kiểm tra khả năng của học sinh trong một loạt các môn học, bao gồm tiếng Anh, toán, khoa học và lịch sử.

Kỳ thi IGCSE được thực hiện bởi các sinh viên ở hơn 150 quốc gia, khiến nó trở thành một trong những kỳ thi quốc tế phổ biến nhất. Hơn hai triệu sinh viên tham gia kỳ thi mỗi năm, khiến nó trở thành một trong những kỳ thi lớn nhất thế giới.

Bài kiểm tra được tạo thành từ hai phần, cốt lõi và phần mở rộng. Lõi được tạo thành từ bốn bài báo, và phần mở rộng được tạo thành từ sáu bài báo. Các bài báo là câu hỏi lựa chọn allmultiple (MCQ).

Kỳ thi IGCSE được thực hiện bởi các học sinh khi kết thúc trường trung học, và là điều kiện tiên quyết cho nhiều trường đại học trên thế giới. Bài kiểm tra được coi là một chỉ số tốt về khả năng của một học sinh để đối phó với giáo dục đại học.

Kỳ thi IGCSE được thực hiện bởi các kỳ thi quốc tế của Đại học Cambridge (CIE). CIE là một khoa của Đại học Cambridge, và chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp một loạt các kỳ thi quốc tế.

CIE được thành lập vào năm 1913, và hiện là nhà cung cấp các kỳ thi quốc tế lớn nhất trên thế giới. Các kỳ thi CIE được thực hiện tại hơn 170 quốc gia và hơn hai triệu sinh viên mỗi năm.

Các kỳ thi CIE được chia thành ba loại chính: Chứng chỉ Giáo dục Trung học chung (GCSE), Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế (IGCSE) và tú tài quốc tế (IB).

GCSE là bài kiểm tra chính được thực hiện bởi các học sinh ở Anh và tương đương với bằng tốt nghiệp trung học Hoa Kỳ. IGCSE là phiên bản quốc tế của GCSE và được các trường đại học trên thế giới công nhận.

IB là một chương trình hai năm được thực hiện bởi các sinh viên từ 16-18 tuổi. IB được các trường đại học trên toàn thế giới công nhận và là một lựa chọn phổ biến cho các sinh viên muốn đi du học.

IGCSE là một cách tuyệt vời để sinh viên thể hiện các trường đại học khả năng học tập của họ. Bài kiểm tra cũng là một cách tốt để sinh viên tăng cơ hội vào trường đại học mong muốn của họ.

Bài kiểm tra IGCSE không phải là một kỳ thi dễ dàng, nhưng với sự chăm chỉ và cống hiến, bất kỳ học sinh nào cũng có thể thành công.

Tags: IELTS

 


 

Igcse

The International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) is an international qualification for students. It is recognised by universities and employers worldwide, and is a great way to prepare for further study or a career.

The IGCSE is made up of a number of subjects, each with their own examination. To achieve the IGCSE, students must complete examinations in at least eight subjects, including English, Mathematics, and a Science.

There are a number of benefits to studying for the IGCSE. These include developing independent learning skills, gaining a global perspective, and preparing for further study or a career.

If you are thinking of studying for the IGCSE, then this guide will give you all the information you need to get started.

Igcse is a huge international exam that is taken by students all over the world. The exam is designed to test a student’s abilities in a range of subjects, including English, Maths, Science, and History.

The Igcse exam is taken by students in over 150 countries, making it one of the most popular international exams. Over two million students take the exam each year, making it one of the largest exams in the world.

The exam is made up of two parts, the core and the extended. The core is made up of four papers, and the extended is made up of six papers. The papers are allMultiple Choice Questions (MCQs).

The Igcse exam is taken by students at the end of their secondary schooling, and is a prerequisite for many universities around the world. The exam is seen as a good indicator of a student’s ability to cope with tertiary education.

The Igcse exam is administered by the University of Cambridge International Examinations (CIE). CIE is a department of the University of Cambridge, and is responsible for developing and delivering a range of international exams.

CIE was established in 1913, and is now the largest provider of international exams in the world. CIE exams are taken in over 170 countries, and by over two million students each year.

The CIE exams are divided into three main categories: General Certificate of Secondary Education (GCSE), International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), and International Baccalaureate (IB).

The GCSE is the main exam taken by students in the UK, and is equivalent to the US high school diploma. The IGCSE is an international version of the GCSE, and is recognised by universities around the world.

The IB is a two-year program that is taken by students aged 16-18. The IB is recognised by universities worldwide, and is a popular choice for students looking to study abroad.

Igcse is a great way for students to show universities their academic abilities. The exam is also a good way for students to boost their chances of getting into their desired university.

The Igcse exam is not an easy exam, but with hard work and dedication, any student can succeed.