Blog

Thi IELTS trực tuyến – Online IELTS test

(English below)

Thi IELTS trực tuyến

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế được các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức khác trên thế giới chấp nhận rộng rãi. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm. Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

IELTS là viết tắt của hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

Thử nghiệm IELTS có bốn thành phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được cung cấp trong hai phiên bản, đào tạo học thuật và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc muốn đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau.

Các ứng viên cho phiên bản học thuật thực hiện bài kiểm tra đọc và viết khác cho các ứng viên cho phiên bản đào tạo chung.

Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng các chủ đề là khác nhau.

thi thử IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,9 triệu người mỗi năm.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật-Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau.

Các ứng viên cho phiên bản học thuật thực hiện bài kiểm tra đọc và viết khác cho các ứng viên cho phiên bản đào tạo chung.

Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng các chủ đề là khác nhau.

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,9 triệu người mỗi năm.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật-Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau.

Các ứng viên cho phiên bản học thuật thực hiện bài kiểm tra đọc và viết khác cho các ứng viên cho phiên bản đào tạo chung.

Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng các chủ đề là khác nhau.

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,9 triệu người mỗi năm.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật-Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau.

Các ứng viên cho phiên bản học thuật thực hiện bài kiểm tra đọc và viết khác cho các ứng viên cho phiên bản đào tạo chung.

Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng các chủ đề là khác nhau.

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,9 triệu người mỗi năm.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật-Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau.

Các ứng viên cho phiên bản học thuật thực hiện bài kiểm tra đọc và viết khác cho các ứng viên cho phiên bản đào tạo chung.

Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng các chủ đề là khác nhau.

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tags: IELTS

 


 

Online IELTS test

The IELTS test is an international English language proficiency test that is widely accepted by universities, colleges, and other institutions around the world. The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of the total score. The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

IELTS stands for International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

There are two versions of the IELTS test:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training: for those who need English for work, training, or migration purposes

The IELTS test has four components:

Listening

Reading

Writing

Speaking

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that is offered in two versions, Academic and General Training.

The Academic version is for people who want to study or train at a tertiary level in an English-speaking country.

The General Training version is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who want to train or study at a lower level.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests.

Candidates for the Academic version take a different Reading and Writing test to candidates for the General Training version.

The Speaking test is the same for both versions, but the topics are different.

The IELTS test is designed to assess the language ability of people who want to study or work in environments where English is the main language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.9 million people each year.

IELTS is available in two versions:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for people who want to migrate to an English-speaking country or who want to train or study at a lower level

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests.

Candidates for the Academic version take a different Reading and Writing test to candidates for the General Training version.

The Speaking test is the same for both versions, but the topics are different.

IELTS is designed to assess the language ability of people who want to study or work in environments where English is the main language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.9 million people each year.

IELTS is available in two versions:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for people who want to migrate to an English-speaking country or who want to train or study at a lower level

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests.

Candidates for the Academic version take a different Reading and Writing test to candidates for the General Training version.

The Speaking test is the same for both versions, but the topics are different.

IELTS is designed to assess the language ability of people who want to study or work in environments where English is the main language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.9 million people each year.

IELTS is available in two versions:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for people who want to migrate to an English-speaking country or who want to train or study at a lower level

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests.

Candidates for the Academic version take a different Reading and Writing test to candidates for the General Training version.

The Speaking test is the same for both versions, but the topics are different.

IELTS is designed to assess the language ability of people who want to study or work in environments where English is the main language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.9 million people each year.

IELTS is available in two versions:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for people who want to migrate to an English-speaking country or who want to train or study at a lower level

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests.

Candidates for the Academic version take a different Reading and Writing test to candidates for the General Training version.

The Speaking test is the same for both versions, but the topics are different.

IELTS is designed to assess the language ability of people who want to study or work in environments where English is the main language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.