Blog

Thi IELTS tren may tinh – IELTS test on the planet

(English below)

Thi IELTS tren may tinh

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế và là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Các bài kiểm tra của IELTS được thực hiện bởi hơn 2 triệu người mỗi năm, tại hơn 140 quốc gia. Bài kiểm tra này thuộc sở hữu của ba tổ chức quốc tế, cụ thể là Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA VÀ COMBRIDGE English Talterment.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di chuyển.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức công nhận tại 140 quốc gia và là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh duy nhất với một mô -đun đào tạo học thuật và chung độc đáo cho phép bạn chọn bài kiểm tra phù hợp với bạn.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất để nghiên cứu, làm việc và di cư với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS có sẵn ở hai định dạng kiểm tra: IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test on the planet

IELTS is the International English Language Testing System, and is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS tests are taken by over 2 million people each year, in over 140 countries. The test is owned by three international organizations, namely the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English test for study, work and migration.

IELTS is recognised by over 10,000 institutions in 140 countries and is the world’s most popular English test for study, work and migration.

IELTS is the only English test with a unique Academic and General Training module that allows you to choose the test that’s right for you.

IELTS is the most widely accepted English test for study, work and migration with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is available in two test formats: IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for test takers who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country or who want to work where English is the language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.