Blog

Thi IELTS trên máy tính BC – IELTS test on BC computer

(English below)

Thi IELTS trên máy tính BC

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Nó được quản lý bởi Hội đồng Anh, và được chấp nhận rộng rãi như một thước đo khả năng tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới tin tưởng, bao gồm các trường đại học, cơ quan chuyên môn, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh duy nhất được cung cấp trên máy tính cũng như giấy.

thi thử IELTS trên máy tính giống hệt nhau về nội dung, định dạng và mức độ khó đối với thi thử IELTS dựa trên giấy.

thi thử IELTS trên máy tính được cung cấp tại hơn 700 địa điểm tại hơn 50 quốc gia, giúp nó thuận tiện và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

thi thử IELTS trên máy tính nhanh hơn và hiệu quả hơn, với kết quả được công bố trong vòng 5-7 ngày.

thi thử IELTS trên máy tính an toàn hơn, với bản ghi kỹ thuật số giả mạo của bài kiểm tra có thể được xác minh ngay lập tức.

thi thử IELTS trên máy tính là đáng tin cậy hơn, với các biện pháp bảo vệ tích hợp để ngăn chặn gian lận và đảm bảo sự công bằng của bài kiểm tra.

thi thử IELTS trên máy tính thân thiện với môi trường hơn, không có chất thải giấy hoặc khí thải carbon.

Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, tại sao không làm điều đó trên máy tính? Nó có sự lựa chọn thông minh hơn cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Tags: BC, IELTS

 


 

IELTS test on BC computer

The IELTS test is a test of English language proficiency. It is administered by the British Council, and is widely accepted as a measure of English language ability. The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

IELTS is the world’s most popular English test for higher education and global migration.

More than 10,000 organisations worldwide trust IELTS, including universities, professional bodies, employers and immigration authorities.

IELTS is the only English test that is offered on computer as well as paper.

The IELTS test on computer is identical in content, format and level of difficulty to the paper-based IELTS test.

The IELTS test on computer is offered at over 700 locations in over 50 countries, making it more convenient and accessible than ever before.

The IELTS test on computer is faster and more efficient, with results released within 5-7 days.

The IELTS test on computer is more secure, with a tamper-proof digital recording of the test that can be instantly verified.

The IELTS test on computer is more reliable, with built-in safeguards to prevent cheating and ensure the fairness of the test.

The IELTS test on computer is more environmentally friendly, with no paper waste or carbon emissions.

So if you’re planning to take the IELTS test, why not do it on computer? It’s the smarter choice for a better future.