Blog

Thi IELTS trên giấy – IELTS test on paper

(English below)

Thi IELTS trên giấy

Bài kiểm tra IELTS là gì?

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Bài kiểm tra IELTS trên giấy là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của bạn. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

Bài kiểm tra IELTS trên giấy được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS trên giấy là một bài kiểm tra trên giấy. Bài kiểm tra được thực hiện trong một trung tâm thi thử IELTS. Bài kiểm tra kéo dài trong 2 giờ 45 phút.

Bài kiểm tra IELTS trên giấy được đánh dấu trên thang điểm 9. Các băng tần dao động từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Bài kiểm tra IELTS trên giấy là một bài kiểm tra quan trọng đối với bất kỳ ai muốn học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra là một thước đo công bằng và chính xác về trình độ ngôn ngữ của bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test on paper

What is the IELTS test?

The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

The IELTS test on paper is an international English language test that measures your language proficiency. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of your total score.

The IELTS test on paper is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic test is for test takers who want to study at a tertiary level in an English-speaking country. The General Training test is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test on paper is a paper-based test. The test is taken in an IELTS test centre. The test lasts for 2 hours and 45 minutes.

The IELTS test on paper is marked on a 9-band scale. The bands range from 1 (non-user) to 9 (expert user).

The IELTS test on paper is an important test for anyone who wants to study or migrate to an English-speaking country. The test is a fair and accurate measure of your language proficiency.