Blog

Thi IELTS tiếng anh – English IELTS test

(English below)

Thi IELTS tiếng anh

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Một số điểm 7 được coi là một điểm số vượt qua.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc đại học, hoặc những người muốn làm việc trong một nghề đòi hỏi tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn sống hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra của IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Thi thi công tại Đại học Cambridge.

Bài kiểm tra IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và các cơ quan chính phủ.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Có bốn phần trong bài kiểm tra IELTS: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm và điểm tổng thể là trong số 100.

Phần đọc bao gồm ba đoạn và mỗi đoạn có một loạt các câu hỏi. Các câu hỏi ngày càng khó khăn khi bạn di chuyển qua các đoạn văn.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, bạn sẽ được yêu cầu mô tả một số dữ liệu trong biểu đồ hoặc bảng. Trong nhiệm vụ 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận về một chủ đề nhất định.

Phần nghe bao gồm bốn phần, và mỗi phần trở nên khó khăn hơn. Bạn sẽ được đưa ra một đoạn nghe, và sau đó bạn sẽ trả lời một loạt các câu hỏi.

Phần nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Giám khảo sẽ hỏi bạn một loạt các câu hỏi, và bạn sẽ được yêu cầu trả lời trong các câu hoàn chỉnh.

IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng chắc chắn có thể đạt được điểm số cao. Với một số thông lệ và hướng dẫn, bạn có thể kiểm tra IELTS và đạt được các mục tiêu ngôn ngữ tiếng Anh của bạn.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

English IELTS test

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. A score of 7 is considered a passing score.

IELTS is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test takers who want to study at a university or college, or who want to work in a profession that requires English. The General Training version is for test takers who want to live or work in an English-speaking country.

The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia, and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

The IELTS test is one of the most popular English language proficiency tests in the world. More than 3 million people take the test every year, and it is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, and government agencies.

The IELTS test is divided into two parts: the Academic test and the General Training test. The Academic test is for people who want to study at university or college, while the General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country.

There are four sections in the IELTS test: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, and the overall score is out of 100.

The Reading section consists of three passages, and each passage has a series of questions. The questions get increasingly difficult as you move through the passages.

The Writing section consists of two tasks. In Task 1, you will be asked to describe some data in a graph or table. In Task 2, you will be asked to write an essay on a given topic.

The Listening section consists of four parts, and each part gets progressively more difficult. You will be given a listening passage, and then you will answer a series of questions.

The Speaking section is a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. The examiner will ask you a series of questions, and you will be required to answer in complete sentences.

IELTS is a challenging test, but it is definitely possible to get a high score. With some practice and guidance, you can ace the IELTS test and reach your English language goals.