Blog

Thi IELTS tháng mấy – IELTS exam is what month

(English below)

Thi IELTS tháng mấy

Kỳ thi IELTS là tháng nào

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận trên toàn cầu. Nó được yêu cầu nhập học đại học ở nhiều quốc gia nói tiếng Anh, và cũng là một yêu cầu nhập cư vào các quốc gia như Úc, Canada và Vương quốc Anh. IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người làm bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp đòi hỏi sự thành thạo tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người làm bài kiểm tra muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc học tại một trường trung học hoặc chương trình đào tạo. IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nói và viết là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra, nhưng phần nghe và đọc là khác nhau. Các phần nghe và đọc đều dài 60 phút, và các phần viết và nói đều dài 30 phút.

IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia và hơn 1.600 địa điểm thử nghiệm. Phí kiểm tra thay đổi theo quốc gia, nhưng thường là khoảng $ 250. Bài kiểm tra được cung cấp tới bốn lần một tháng ở hầu hết các địa điểm.

Vì vậy, khi nào kỳ thi IELTS được cung cấp? Câu trả lời là nó phụ thuộc vào vị trí kiểm tra. Ngày kiểm tra IELTS được đặt bởi trung tâm thử nghiệm, vì vậy bạn sẽ cần liên hệ với trung tâm thử nghiệm địa phương của mình cho các ngày cụ thể. Tuy nhiên, bài kiểm tra IELTS thường được cung cấp vào thứ bảy đầu tiên của tháng cho phiên bản học thuật và thứ năm đầu tiên của tháng cho phiên bản đào tạo chung.

Bây giờ bạn đã biết thêm một chút về kỳ thi IELTS, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch cho ngày kiểm tra của mình. Liên hệ với trung tâm thử nghiệm địa phương của bạn để tìm hiểu khi nào bài kiểm tra IELTS tiếp theo được cung cấp trong khu vực của bạn.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học, làm việc hoặc di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra có hai phiên bản: phiên bản học thuật, được yêu cầu cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học và phiên bản đào tạo chung, được yêu cầu cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc xin việc. IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 1.100 địa điểm thi thử tại hơn 140 quốc gia. Những người tham gia thi thử có thể chọn phiên bản thi thử mà họ muốn thực hiện và liệu họ có muốn làm bài kiểm tra trên giấy hay máy tính hay không.

Bài kiểm tra bao gồm bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các phần đọc và viết luôn được hoàn thành đầu tiên, trong khi các phần nói và nghe có thể được hoàn thành vào cùng một ngày hoặc vào một ngày khác, theo quyết định của trung tâm kiểm tra.

Phần đọc bao gồm ba hoặc bốn đoạn văn bản, mỗi đoạn theo sau là một loạt các câu hỏi. Người tham gia thi thử được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, các trình thực hiện thi thử được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích dữ liệu trong biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Họ được cho 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này. Trong nhiệm vụ 2, những người thực hiện kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Họ được cho 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn ngắn của âm thanh, mỗi đoạn tiếp theo là một loạt các câu hỏi. Người tham gia thi thử được cho 30 phút để hoàn thành phần này.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Cuộc phỏng vấn được ghi lại. Người tham gia thi thử được cho 11-14 phút để hoàn thành phần này.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với ban nhạc 9 là cao nhất và ban nhạc 1 là thấp nhất. Những người tham gia thi thử đạt được số điểm của ban nhạc 8 trở lên được coi là thành tích cao.

IELTS là một bài kiểm tra đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ tiếng Anh. Nó được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ.

Vì vậy, khi nào là thời điểm tốt nhất để tham gia kỳ thi IELTS?

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân của bạn. Nếu bạn cần tham gia kỳ thi IELTS để nhập học đại học, bạn nên kiểm tra với trường đại học để tìm hiểu các yêu cầu của họ. Một số trường đại học có ngày cụ thể khi họ yêu cầu kiểm tra IELTS, trong khi những trường khác có một loạt ngày khi họ sẽ chấp nhận kỳ thi.

Nếu bạn cần tham gia kỳ thi IELTS cho mục đích nhập cư, bạn nên kiểm tra với Bộ Chính phủ có liên quan để tìm hiểu các yêu cầu của họ. Một số quốc gia có ngày cụ thể khi họ yêu cầu kỳ thi IELTS được thực hiện, trong khi các quốc gia khác có một loạt ngày khi họ sẽ chấp nhận kỳ thi.

Nói chung, thời gian tốt nhất để tham gia kỳ thi IELTS là khi bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng. Bạn nên đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi và bạn nên lên kế hoạch làm bài kiểm tra khi bạn có khả năng đạt được điểm số mong muốn của mình.

Để tìm hiểu thêm về kỳ thi IELTS hoặc để tìm một trung tâm kiểm tra gần bạn, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam is what month

IELTS exam is what month

IELTS, or the International English Language Testing System, is a globally recognized English proficiency test. It is required for university admission in many English-speaking countries, and is also a requirement for immigration to countries such as Australia, Canada, and the United Kingdom. IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic version is for test-takers who want to study at a university or pursue a professional career that requires English proficiency. The General Training version is for test-takers who want to migrate to an English-speaking country or study at a secondary school or training program. IELTS is offered in both paper-based and computer-delivered formats.

The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking and Writing sections are the same for both versions of the test, but the Listening and Reading sections are different. The Listening and Reading sections are both 60 minutes long, and the Writing and Speaking sections are both 30 minutes long.

IELTS is offered in over 140 countries and more than 1,600 test locations. The test fee varies by country, but is typically around $250. The test is offered up to four times a month in most locations.

So, when is the IELTS exam offered? The answer is that it depends on the test location. IELTS test dates are set by the test center, so you will need to contact your local test center for specific dates. However, the IELTS test is typically offered on the first Saturday of the month for the Academic version, and the first Thursday of the month for the General Training version.

Now that you know a little bit more about the IELTS exam, you can start planning for your test date. Contact your local test center to find out when the next IELTS test is offered in your area.

IELTS, the International English Language Testing System, is an English proficiency test for non-native English speakers wishing to study, work, or migrate to an English-speaking country. The test has two versions: the Academic Version, which is required for those wishing to pursue higher education, and the General Training Version, which is required for those wishing to migrate to an English-speaking country or apply for a job. IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is offered up to four times a month at over 1,100 test locations in more than 140 countries. Test takers can choose which version of the test they wish to take, and whether they wish to take the test on paper or computer.

The test consists of four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Reading and Writing sections are always completed first, while the Speaking and Listening sections can be completed on the same day or on another day, at the discretion of the test center.

The Reading section consists of three or four passages of text, each followed by a series of questions. Test takers are given 60 minutes to complete this section.

The Writing section consists of two tasks. In Task 1, test takers are asked to describe, summarise, or explain data in a graph, table, chart, or diagram. They are given 20 minutes to complete this task. In Task 2, test takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem. They are given 40 minutes to complete this task.

The Listening section consists of four short passages of audio, each followed by a series of questions. Test takers are given 30 minutes to complete this section.

The Speaking section consists of an interview with a certified IELTS examiner. The interview is recorded. Test takers are given 11-14 minutes to complete this section.

IELTS results are reported on a 9-band scale, with Band 9 being the highest and Band 1 being the lowest. Test takers who achieve a score of Band 8 or above are considered to be high achievers.

IELTS is a reliable and valid test of English language proficiency. It is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, and governments.

So, when is the best time to take the IELTS exam?

The answer to this question depends on your individual needs and circumstances. If you need to take the IELTS exam for university admission, you should check with the university to find out their requirements. Some universities have specific dates when they require the IELTS exam to be taken, while others have a range of dates when they will accept the exam.

If you need to take the IELTS exam for immigration purposes, you should check with the relevant government department to find out their requirements. Some countries have specific dates when they require the IELTS exam to be taken, while others have a range of dates when they will accept the exam.

Generally speaking, the best time to take the IELTS exam is when you feel you are ready. You should make sure you have sufficient time to prepare for the exam, and you should plan to take the exam when you are likely to achieve your desired score.

To find out more about the IELTS exam, or to find a test center near you, please visit the IELTS website.