Blog

Thi IELTS tại hà nội – IELTS test in Hanoi

(English below)

Thi IELTS tại hà nội

Bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập học và nhập cư của trường đại học.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Tổng số điểm là tổng số điểm từ bốn phần.

Các bài kiểm tra của IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc đại học, hoặc muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Các thử nghiệm của IELTS được cung cấp tại hơn 1.600 trung tâm thử nghiệm tại hơn 140 quốc gia. Trong Hà Nội, các bài kiểm tra của IELTS được cung cấp tại Hội đồng Anh, IDP IELTS và Trường Quốc tế Việt Nam-Úc.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội, đây là một số điều bạn cần biết.

Ielts ở Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất trong cả nước. Thành phố là nơi có một số điểm tham quan lịch sử và văn hóa, cũng như một số trường đại học. Thành phố cũng là một điểm đến phổ biến cho các sinh viên làm bài kiểm tra IELTS.

IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới chấp nhận rộng rãi. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm.

Các trung tâm thi thử của IELTS được đặt tại một số quốc gia khác nhau, bao gồm Việt Nam. Có hai trung tâm thi thử IELTS ở Hà Nội: Hội đồng Anh và IDP.

Hội đồng Anh là một trung tâm thi thử nổi tiếng nằm ở trung tâm của Hà Nội. Trung tâm cung cấp một số ngày thi thử khác nhau trong suốt cả năm.

IDP là một trung tâm thi thử phổ biến khác nằm ở Hà Nội. Trung tâm cung cấp một số ngày thi thử khác nhau trong suốt cả năm.

Người tham gia thi thử IELTS có thể đăng ký thi thử trực tuyến hoặc trực tiếp tại trung tâm thi thử. Phí kiểm tra là $ 250 USD.

Người thực hiện kiểm tra IELTS sẽ nhận được kết quả kiểm tra của họ trong vòng 13 ngày kể từ ngày thực hiện bài kiểm tra. Các kết quả được báo cáo trên thang điểm 9.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội, hãy chắc chắn đăng ký sớm và bắt đầu chuẩn bị trước bài kiểm tra trước.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test in Hanoi

IELTS test in Hanoi

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted as a proof of English language proficiency for university admission and immigration purposes.

The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. The total score is the sum of the scores from the four sections.

IELTS tests are offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test takers who want to study at a university or college, or who want to emigrate to an English-speaking country. The General Training version is for test takers who want to work in an English-speaking country.

IELTS tests are offered in more than 1,600 test centers in over 140 countries. In Hanoi, IELTS tests are offered at the British Council, IDP IELTS, and the Vietnam-Australia International School.

If you are planning to take the IELTS test in Hanoi, here are some things you need to know.

IELTS in Hanoi

Hanoi is the capital of Vietnam and one of the most popular tourist destinations in the country. The city is home to a number of historical and cultural attractions, as well as a number of universities. The city is also a popular destination for students taking the IELTS test.

IELTS is an international English language test that is widely accepted by universities and employers around the world. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points.

IELTS test centers are located in a number of different countries, including Vietnam. There are two IELTS test centers in Hanoi: the British Council and IDP.

The British Council is a well-known test center that is located in the center of Hanoi. The center offers a number of different test dates throughout the year.

IDP is another popular test center located in Hanoi. The center offers a number of different test dates throughout the year.

IELTS test takers can register for the test online or in person at the test center. The test fee is $250 USD.

IELTS test takers will receive their test results within 13 days of taking the test. The results are reported on a 9-band scale.

If you are planning to take the IELTS test in Hanoi, be sure to register early and start preparing for the test well in advance.