Blog

Thi IELTS tại đà nẵng – IELTS exam in Da Nang

(English below)

Thi IELTS tại đà nẵng

Kỳ thi IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học tại các trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính của hướng dẫn. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được cung cấp trong cả hai phiên bản đào tạo học thuật và chung. Phiên bản học thuật là cần thiết cho những người muốn học ở cấp đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung là cần thiết cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Thử nghiệm IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính.

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assearment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác bao gồm TOEFL và PTE.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Vào tháng 10 năm 2020, hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện trên toàn cầu.

Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản, phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, đào tạo chuyên nghiệp hoặc có được kinh nghiệm làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (ngoại trừ Vương quốc Anh, Ireland, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ) hoặc đăng ký các chương trình đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc không liên quan đến mục đích học thuật.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm. Tổng số điểm sau đó được chuyển đổi thành điểm của ban nhạc trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một loạt các cấp độ thành thạo.

IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại các trung tâm thi thử của Hội đồng Anh trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, các bài kiểm tra của IELTS được cung cấp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Da Nang và Can tho.

Các bài kiểm tra IELTS được quản lý trên giấy hoặc máy tính, tùy thuộc vào phiên bản của bài kiểm tra và trung tâm thi thử. Các phần lắng nghe, đọc và viết luôn được hoàn thành trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa. Phần nói có thể được hoàn thành vào cùng ngày với các phần khác, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau.

Phần nghe, đọc và viết mỗi 60 phút cuối cùng, trong khi phần nói kéo dài 20 phút.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn có 10 câu hỏi. Các đoạn văn nói về các tình huống hàng ngày và được thiết kế gần với việc nghe ngoài đời sống càng tốt. Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng, bao gồm khả năng hiểu các ý tưởng chính, thông tin cụ thể, ý kiến ​​và thái độ, và làm theo sự phát triển của một lập luận.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn có 13 câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, báo và các nguồn khác. Chúng được thiết kế để gần với đọc thực tế nhất có thể. Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng, bao gồm khả năng hiểu các ý tưởng chính, thông tin cụ thể, ý kiến ​​và thái độ, và làm theo sự phát triển của một lập luận.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 yêu cầu các trình thực hiện kiểm tra viết báo cáo 150 từ dựa trên thông tin có trong một hoặc hai nguồn trực quan, chẳng hạn như biểu đồ, bảng, đồ thị, sơ đồ hoặc bản đồ. Nhiệm vụ 2 là một bài luận gồm 250 từ. Những người tham gia thi thử được cung cấp một thẻ nhiệm vụ với các hướng dẫn và được yêu cầu viết một bài luận để trả lời. Các nhiệm vụ kiểm tra một loạt các kỹ năng viết, bao gồm khả năng truyền đạt thông tin, trình bày một lập luận và sắp xếp các ý tưởng và thông tin.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Cuộc phỏng vấn được ghi lại. Những người tham gia thi thử được đánh giá về khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Phần nói kiểm tra một loạt các kỹ năng, bao gồm khả năng truyền đạt thông tin, trình bày một lập luận và sắp xếp các ý tưởng và thông tin.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và khách quan, và các nhiệm vụ được thiết kế để phản ánh các tình huống thực tế. thi thử được thực hiện trong các điều kiện nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tất cả các người thực hiện thi thử có cùng cơ hội để thực hiện với khả năng tốt nhất của họ.

IELTS là một thước đo đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập, đào tạo hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh, IELTS là bài kiểm tra cho bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam in Da Nang

The IELTS exam is an international English language testing system that is required for non-native English speakers who wish to study at universities where English is the primary language of instruction. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The test is offered in both academic and general training versions. The academic version is required for those wishing to study at the university level, while the general training version is required for those wishing to migrate to an English-speaking country. The IELTS test is offered in both paper-based and computer-based formats.

IELTS (the International English Language Testing System) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others including the TOEFL and PTE.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In October 2020, over 3 million tests were taken globally.

The IELTS test has two versions, the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is intended for those who want to pursue higher education, professional training or gain work experience in an English-speaking country. The General Training Version is for those who want to migrate to an English-speaking country (except the UK, Ireland, Canada, New Zealand and the United States) or apply for training programs or work experience not related to academic purposes.

The test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score. The total score is then converted to a band score on a 9-band scale, with each band corresponding to a range of proficiency levels.

IELTS is offered up to four times a month at British Council test centres around the world. In Vietnam, IELTS tests are offered in Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang and Can Tho.

IELTS tests are administered on paper or computer, depending on the version of the test and the test centre. The Listening, Reading and Writing sections are always completed on the same day, with no breaks in between. The Speaking section may be completed on the same day as the other sections, or up to seven days before or after.

The Listening, Reading and Writing sections each last 60 minutes, while the Speaking section lasts 20 minutes.

The Listening section consists of four passages, each with 10 questions. The passages are about everyday situations and are designed to be as close to real-life listening as possible. The questions test a range of skills, including the ability to understand main ideas, specific information, opinions and attitudes, and to follow the development of an argument.

The Reading section consists of three passages, each with 13 questions. The passages are taken from books, magazines, newspapers and other sources. They are designed to be as close to real-life reading as possible. The questions test a range of skills, including the ability to understand main ideas, specific information, opinions and attitudes, and to follow the development of an argument.

The Writing section consists of two tasks. Task 1 requires test takers to write a 150-word report based on information contained in one or two visual sources, such as charts, tables, graphs, diagrams or maps. Task 2 is an essay of 250 words. Test takers are given a task card with instructions and asked to write an essay in response. The tasks test a range of writing skills, including the ability to communicate information, present an argument, and organise ideas and information.

The Speaking section consists of an interview with a certified IELTS examiner. The interview is recorded. Test takers are assessed on their ability to communicate effectively in English. The Speaking section tests a range of skills, including the ability to communicate information, present an argument, and organise ideas and information.

IELTS is a fair and objective test, and the tasks are designed to reflect real-life situations. The test is administered under strict conditions to ensure that all test takers have the same opportunity to perform to the best of their ability.

IELTS is a reliable measure of English language proficiency and is recognised by over 10,000 organisations around the world. If you are planning to study, train or work in an English-speaking environment, IELTS is the test for you.